Evidence zemědělského podnikatele

Základní informace k životní situaci: 

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jakou soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o zemědělství – zákon č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitělské a chovatelské činnosti, anebo prodávající rostlinné a nezpracované živočišné výrobky, nepodléhá Evidenci zemědělského podnikatele.

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí např.: 

rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, atd..

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba - žadatel, za právnickou osobu podává žádost osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, popř. prokurista. V této věci dále může jednat zmocněnec na základě písemné plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

U fyzických osob je podmínkou – plná svéprávnost, trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU), znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, nebo kterýkoliv jiný obecní úřad s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad – registrace:
- Vaňková Taťána, Bc.
- Jurášková Margita, Ing.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

- Průkaz totožnosti
- Zmocněnec plnou moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

- Žádost fyzické osoby o zápis do evidence zemědělského podnikatele
- Žádost právnické osoby o zápis do evidence zemědělského podnikatele
- Formulář pro oznámení změn a doplnění 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

- 1 000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence
- 500 Kč za změnu zápisu v evidenci (neidentifikační údaje)
- 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

V případě splnění podmínek podle zákona o zemědělství se vydá žadateli osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele do 30 dnů.
V případě vyřazení z evidence zemědělského podnikatele se rozhodne bezodkladně usnesením.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení. Na základě tohoto provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence a informuje o tom zemědělského podnikatele. 

Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské činnosti může podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni doručení oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu.

Zemědělský podnikatel je z Evidence zemědělského podnikatele vyřazen, jestliže:
- o vyřazení sám požádá, nebo zemřel, nebo právnická osoba zanikla, nebo byl fyzické osobě uložen zákaz činnosti týkající se zeměděské výroby
- neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu a neoznámil obecnímu úřadu přerušení provozování zemědělské výroby

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nesprávné údaje v žádosti o zápis do evidence nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele. Za správní delikt se uloží pokuta do výše 50.000 Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2019
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 1. 2019