Zvolení kandidátem na funkci přísedícího Okresního soudu v Karviné na funkční období 2017 - 2021

Základní informace k životní situaci: 

Podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volí přísedící okresního soudu zastupitelstvo města na návrh členů zastupitelstva města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Návrh ke zvolení občana přísedící je oprávněn podat člen Zastupitelstva města Havířova.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

1.   Zvolení kandidátem na funkci přísedícího je podmíněno doporučením minimálně jednoho z členů Zastupitelstva města Havířova.

2.   Zvolen může být občan:

- který je starší 30 let,
- je bezúhonný, jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat,
- je způsobilý k právním úkonům,
- má trvalý pobyt nebo pracoviště v obvodu statutárního města Havířova nebo v obvodu Okresního soudu v Karviné.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním vyplněného tiskopisu Návrh na zvolení kandidátem na funkci přísedícího Okresního soudu v Karviné na odbor právních služeb (s doporučením minimálně jednoho člena Zastupitelstva města Havířova).

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, PSČ 736 01.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město

Renata Vargová, referentka odboru právních služeb
(kancelář číslo B 319, tlf.: 596 803 360)

pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin
čtvrtek 8.00 - 14.00 hodin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Platný občanský průkaz pro kontrolu trvalého pobytu nebo potvrzení zaměstnavatele pro potvrzení místa pracoviště.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Tiskopis "Tiskopis žádosti - přísedící". Tento tiskopis je k dispozici v elektronické podobě na této stránce dole.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Volba kandidátů na funkci přísedícího probíhá v Zastupitelstvu města Havířova zpravidla jednou za čtyři roky. Poslední volba proběhla 27.2.2017. Pokud předseda okresního soudu požádá o doplnění počtu přísedících, volbu je možné provést do 3 měsíců po projednání na zasedání Zastupitelstva města Havířova.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Okresní soud v Karviné

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

- předložit lustrační osvědčení, připadá - li dle data narození v úvahu

- po zvolení složit slib do rukou předsedy Okresního soudu v Karviné

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon), kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor právních služeb
Kontaktní osoba: 
Renata Vargová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
21. 2. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020