Zkrácení doby nočního klidu

V jakém případě ve věci jednat: 

Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá akci, v rámci níž má být výjimečně zkrácena doba nočního klidu.

Charakteristika úkonu: 

Zkrácení doby nočního klidu, která je stanovena zákonem č.251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Výsledek úkonu: 

Změna platné obecně závazné vyhlášky.

Kdy věc řešit: 

V případě udržení místních tradic a upevňování mezilidských vztahů, kdy ve výjimečných případech má být doba nočního klidu zkrácena nebo není vymezena vůbec.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství s uvedením přesného určení místa záboru veřejného prostranství a doložením situačního snímku, uvedením rozsahu a způsobu záboru, uvedením důvodu a doby zvláštního užívání.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Písemná žádost s uvedením jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a adresa bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firma, sídlo a označení osoby, která je oprávněna za tuto právnickou osobu jednat. Uvedení názvu akce, stručný popis programu akce, doba a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podáním na adresu podatelny: posta@havirov-city.cz. Podáním do DS: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Doručením poštou, nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Havířova, nebo osobně na odbor komunálních služeb, oddělení odpadového hospodářství.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanovena.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není stanovena.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle platné Obecně závazné vyhlášky.

Opravné prostředky: 

Nejsou stanoveny.

Sankce: 

Přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Noční klid.

Klíčová slova: 

Noční klid.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

07.06.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výkon samostatné působnosti - vedeno v registru práv a povinností v agendě obecní zřízení § 35.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Hana Jarková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
7. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
7. 6. 2021