Žádost o zkrácení doby nočního klidu

Základní informace k životní situaci: 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu zkrácena nebo není vymezena vůbec v zájmu udržení místních tradic a upevňování mezilidských vztahů ve městě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Právnická nebo fyzická osoba, která pořádá akci svým jménem a na svou odpovědnost.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Písemná žádost s uvedením jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a adresa bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firma, sídlo a označení osoby, která je oprávněna za tuto právnickou osobu jednat. Uvedení názvu akce, stručný popis programu akce, doba a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Na žádost.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor komunálních služeb, oddělení odpadového hospodářství,
kancelář č. A 410, referentka Hana Jarková
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

ŽL, OP

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici na odboru komunálních služeb a na internetových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Minimálně 2 měsíce před nejbližším zasedáním ZMH.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Žádost s návrhem na vydání změny OZV č. 7/2016 se předkládá k projednání ZMH.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Přiložit: situační snímek se zakreslením místa pořádání akce, při zastupování – plnou moc, písemný souhlas vlastníka pozemku, na němž bude akce uskutečňována (v případě, že se nejedná o pozemek ve vlastnictví města), kopie živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

DS

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova.

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Žádné.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor komunálních služeb, oddělení odpadového hospodářství Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Hana Jarková
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
21. 2. 2020