Žádost o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství

V jakém případě ve věci jednat: 

Fyzická nebo právnická osoba, která chce užívat veřejné prostranství zvláštním způsobem k výkonu své činnosti.

Charakteristika úkonu: 

Užívání ploch veřejného prostranství ve vlastnictví statutárního města Havířova zvláštním způsobem.

Výsledek úkonu: 

Vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství se stanovením podmínek.

Kdy věc řešit: 

V případě záboru veřejných prostranství v majetku města zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení: prodejních a zařízení pro poskytování služeb, cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, pro kulturní sportovní a reklamní akce, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství s uvedením přesného určení místa záboru veřejného prostranství s doložením situačního snímku, uvedením rozsahu a způsobu záboru, uvedením důvodu a doby zvláštního užívání.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství s uvedením přesného určení místa záboru veřejného prostranství a doložením situačního snímku, uvedení rozsahu a způsobu záboru, uvedení důvodu a doby zvláštního užívání.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podáním na adresu podatelny: posta@havirov-city.cz

Podáním do datové schránky: 7zhb6tn

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Doručením poštou, nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Havířova, nebo osobně na odbor komunálních služeb, oddělení údržby veřejných prostranství

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanovena.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není stanovena.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle platné Obecně závazné vyhlášky.

Opravné prostředky: 

Nejsou stanoveny.

Sankce: 

Přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Veřejné prostranství.

Klíčová slova: 

Veřejné prostranství, zábor veřejného prostranství.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

08.06.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výkon samostatné působnosti - vedeno v registru práv a povinností v agendě obecní zřízení § 35.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Bc. Kateřina Šlachtová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
8. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 5. 2022