Žádost o vydání souhlasu k záboru veřejného prostranství

V jakém případě ve věci jednat: 

Žadatel, který chce užívat veřejné prostranství v majetku města k výkonu své činnosti, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, umístění skládek materiálu, tj. fyzická nebo právnická osoba.

Charakteristika úkonu: 

Stanovení podmínek k užívání veřejných prostranství v majetku města zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, pro umístění stavebních zařízení, umístění skládek a k provedení jiných podobných stavebních prací.

Výsledek úkonu: 

Souhlas k užívání veřejného prostranství.

Kdy věc řešit: 

Na žádost, lhůta k vyřízení žádosti je 30 dní.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žadatel je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČ. Podáním písemné žádosti o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství s uvedením přesného určení místa záboru veřejného prostranství s doložením situačního snímku, uvedení rozsahu a způsobu záboru, uvedení důvodu a doby zvláštního užívání.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČ. Podáním písemné žádosti o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství s uvedením přesného určení místa záboru veřejného prostranství s doložením situačního snímku, uvedení rozsahu a způsobu záboru, uvedení důvodu a doby zvláštního užívání.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podáním žádosti prostřednictvím datové schránky 7zhb6tn, nebo na podatelnu posta@havirov-city.cz na odbor komunálních služeb, oddělení údržby veřejných prostranství.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním žádosti osobně na odbor komunálních služeb, oddělení údržby veřejných prostranství kancelář č. A 404, nebo prostřednictvím podatelny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanovena.

Žadatel má povinnost ohlásit správci poplatku (MMH, odbor organizační, oddělení správy poplatků), zvláštní užívání veřejného prostranství a poskytnout údaje dle § 14a, zákona o místních poplatcích.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není stanovena.

Žadatel má povinnost ohlásit správci poplatku (MMH, odbor organizační, oddělení správy poplatků), zvláštní užívání veřejného prostranství a poskytnout údaje dle § 14a, zákona o místních poplatcích.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není stanovena.

Opravné prostředky: 

Nejsou stanoveny.

Sankce: 

Nejsou stanoveny.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Veřejné prostranství.

Klíčová slova: 

Veřejné prostranství, zábor.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

08.06.2021

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Bc. Hana Walachová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
8. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 5. 2022