Veřejné sbírky konané na území města Havířova sběracími listinami a pokladničkami

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Právnická osoba, která veřejnou sbírku koná na území města Havířova a to sběracími listinami nebo pokladničkami.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Právnická osoba postupuje v souladu se zněním § 10 a 11 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, který je blíže specifikován v bodě 7. tohoto materiálu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Provádí-li se sbírka sběracími listinami, musí právnická osoba před zahájením sbírky předložit na Magistrát města Havířova, ekonomický odbor, sběrací listiny mající veškeré náležitosti (viz. odst. 1, § 10 zák. č. 117/2001 Sb.) se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí. Magistrát města Havířova právnické osobě vydá potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.
Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut - takto zabezpečené pokladničky úřad zapečetí. Má-li jbýt stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem "putovní pokladnička". Má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadu pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity.
Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem obecnímu úřadu, data, v jehož správním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Musí být přítomen oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Ekonomický odbor, VI.patro, č.dv. 604 , Kateřina Slížová,
tel. 596 803 255, zástup Ing. Pavlína Gurecká, tel. 596 803 353
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod, čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

a) povolení veřejné sbírky, plná moc
b) žádost o ověření + sběrací listiny
c) pokladničky

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Dle domluvy

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zák. č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (posl.změna 183/2017 Sb.)

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, ekonomický odbor
Kontaktní osoba: 
Kateřina Slížová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
30. 11. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
30. 11. 2018