Stanovisko k vypouštění odpadních vod do drobného vodního toku

V jakém případě ve věci jednat: 

Fyzická nebo právnická osoba, která má záměr vypouštět předčištěné odpadní vody do drobných vodních toků na území města ve správě statutárního města Havířov prostřednictvím odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova.

Charakteristika úkonu: 

Správce drobného vodního toku stanovuje podmínky pro vypouštění předčištěných odpadních nebo dešťových vod do drobného vodního toku, které jsou podkladem pro řízení před vodoprávním úřadem za účelem vydání povolení.

Výsledek úkonu: 

Stanovisko správce drobného vodního toku a stanovení podmínek k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je podkladem pro vydání povolení k nakládání s vodami, které vydává vodoprávní úřad.

Kdy věc řešit: 

Před podáním žádosti o povolení k nakládání s vodami u vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost s uvedením jména, příjmení nebo názvu právnické osoby, adresa bydliště nebo sídla, popis místa a způsobu vypouštění včetně zákresu v situaci a detailu umístění a provedení výustního objektu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost s uvedením jména, příjmení nebo názvu právnické osoby, adresa bydliště nebo sídla, popis místa a způsobu vypouštění včetně zákresu v situaci a detailu umístění a provedení výustního objektu.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost včetně příloh zaslat na podatelnu Magistrátu města Havířova na e-mail posta@havirov-city.cz nebo do datové schránky ID datové schránky : 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost včetně příloh zaslat poštou nebo osobně podat na podatelnu Magistrátu města Havířova, odbor komunálních služeb, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, případně osobně na odbor komunálních služeb, oddělení odpadového hospodářství, referentovi pověřenému správou drobných vodních toků v budově A, 4. patro Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vydání stanoviska není zpoplatněno.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vydání stanoviska není zpoplatněno.

Opravné prostředky: 

Nejsou stanoveny.

Sankce: 

Sankce není stanovena.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Správa drobných vodních toků.

Klíčová slova: 

Vypouštění, odpadní vody, správce, vodní tok.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

07.06.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v registru práv a povinností agenda Obecní zřízení výkon samostatné působnosti  § 35.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Jana Vichrová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
7. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
7. 6. 2021