Použití znaku statutárního města Havířova

V jakém případě ve věci jednat: 

Užívání znaku statutárního města Havířova zejména při významných a oficiálních příležitostech, v publikacích, na slavnostních, pamětních a prezentačních tiskovinách, oficiálních listinách, partnerských smlouvách, dopisy vrcholných představitelů města.

Charakteristika úkonu: 

Užití znaku na základě schválení Radou města Havířova a po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti.

Výsledek úkonu: 

Užití znaku po projednání a schválení  Radou města Havířova - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů- a po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti. 

 

Kdy věc řešit: 

Na základě podání žádosti o užívání znaku statutárního města Havířova.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

K žádosti opatřené podpisem a razítkem žadatele právnické či fyzické osoby doručené elektronicky se nedokládají žádné dokumenty.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Volná písemná žádost s uvedením žadatele, právnickou či fyzickou osobou, a popisem účelu použití. K žádosti opatřené podpisem a razítkem žadatele právnické či fyzické osoby doručené jinak než elektronicky se nedokládají žádné dokumenty.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Sídlo Magistrátu města Havířova - posta@havirov-city.cz nebo prostřednictvím datové schránky - identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn, název datové schránky: Statutární město Havířov.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost se podává písemně nebo osobně na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, PSČ 736 01. Nebo na odboru kanceláře primátora, 2. patro, číslo kanceláře A210, vedoucí odboru kancelář primátora v úředních hodinách po telefonické objednávce - tel. 596 803 305.
 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Časté dotazy: 

Mohu libovolně měnit barevnost znaku města Havířova? NE. 

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy dle § 3 zákona 251/2016 Sb. o některých přestupcích tím, že úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný zákonem chráněný symbol než státní symbol České republiky.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy dle § 3 zákona 251/2016 Sb. o některých přestupcích tím, že poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný zákonem chráněný symbol než státní symbol České republiky. 

 Za přestupek lze uložit pokutu do 3000 Kč. 

Klíčová slova: 

Znak města, obecní symboly.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem doručení souhlasu užití znaku města pro účel, který byl definován v podané žádosti. 

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor kanceláře primátora.

Kontaktní osoba: 

Bc. Lenka Frídlová, fridlova.lenka@havirov-city.cz, tel. 596 803 305.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
16. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
16. 6. 2021