Konání veřejných sbírek

V jakém případě ve věci jednat: 

Právnická osoba, která veřejnou sbírku koná na území města Havířova a to sběracími listinami nebo pokladničkami.

Pořádat veřejnou sbírku může pouze právnická osoba na základě osvědčení příslušného krajského úřadu, které obdrží po písemném oznámení o konání veřejné sbírky.

Charakteristika úkonu: 

Veřejnou sbírkou se rozumí získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírky lze konat: jako příspěvky na zveřejněný bankovní účet sběracími listinami, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek na kulturní nebo sportovní nebo jiné vystoupění, pronájmem telefonní linky.

Výsledek úkonu: 

Zapečetění a rozpečetění pokladniček veřejné sbírky na území města Havířova.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním oznámení o konání veřejné sbírky elektronickou poštou.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním oznámení o konání veřejné sbírky elektronickou poštou.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Ekonomický odbor, VI.patro, č.dv. 604 , Kateřina Slížová,

tel. 596 803 255, zástup Ing. Pavlína Gurecká, tel. 596 803 353

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod, čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není.

Sankce: 

Kontrolu a dozor nad konáním sbírek provádí příslušný krajský úřad. Ten je oprávněn se kdykoliv v průběhu konání sbírky přesvědčit, zda je sbírka konána v souladu s oznámením a s právními předpisy. Právnická osoba je povinna na vyzvání příslušného krajského úřadu předložit mu veškeré doklady potřebné k provedení kontroly.

Sankce dle zákona č. 117/2001 Sb.  o veřejných sbírkách, § 25. 

Působnost: 

Území města Havířova.

Oblast: 

sociální

Klíčová slova: 

veřejná sbírka na území města Havířova

Konec platnosti popisu úkonu: 

bez časového omezení

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Ekonomický odbor, oddělení rozpočtu a energetiky

Kontaktní osoba: 

Kateřina Slížová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 2. 2022
Popis byl naposledy aktualizován: 
10. 5. 2022