Ztráta, zničení, odcizení, poškození registrační značky

Základní informace k životní situaci: 

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
Poškozená registrační značka podle této životní situace je nahrazena jinou registrační značkou. 
Pokud požadujete vydání tabulky stejné registrační značky za tabulku poškozenou, postupujte podle životní situace „Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za poškozenou“. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, nebo v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí. 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (bude vydána jiná registrační značka).

Nebo podáním žádosti o výměnu registrační značky z důvodu poškození tabulky (bude vyrobena nová tabulka registrační značky se stejnou kombinací).

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1.poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K žádosti se přikládá: 
- doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce), 
- technický průkaz silničního vozidla, 
- osvědčení o registraci silničního vozidla, 
- tabulky registrační značky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny, 

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" a "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (nosič, poškozená)" naleznete na stránkách Ministerstva dopravy v části "Dokumenty" a dále "Elektronické formuláře":

www.mdcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 26 a §37e zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč za změnu + 200 Kč za každou vydanou tabulku registrační značky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Dalším účastníkem může být například zmocněnec, leasingová společnost.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu. 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Ing. Bauer Bohuslav, Feberová Pavlína, Mgr. Němcová Lenka, Kořínková Michaela, Bc. Tišl Pavel, Kodys Petr