Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci: 

Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu (dále též "ŘP") nebo mezinárodního řidičského průkazu (dále též "MŘP") je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v Havířově na Magistrátu města Havířova.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Neprodleně oznamte tuto skutečnost na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v Havířově na Magistrátu města Havířova. Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit také Policii České republiky. Z důvodu pořízení digitální fotografie a podpisy žadatele v žádosti o vydání řidičského průkazu, vyžaduje se osobní přítomnost žadatele.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Na úřadu se předkládá - řidičský průkaz:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- při poškození průkazu i poškozený ŘP.

Na úřadu se předkládá - mezinárodní řidičský průkaz:
- vyplněná žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- jedna barevná nebo černobílá průkazová fotografie odpovídající současné podobě občana o rozměrech 35 x 45 mm (§ 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech),
- při poškození průkazu i poškozený MŘP.

V případě odcizení průkazu předložte kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky také "Oznámení o odcizení", které vám bylo vydáno na oddělení Policie České republiky, kde jste tuto skutečnost ohlásili - i když není nutné tuto skutečnost policii hlásit, přesto vám tento postup doporučujeme.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o vydání řidičského průkazu (z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení ŘP) je tisknuta přímo z registru řidičů, je pořízena digitální fotografie a podpis žadatele přímo do žádosti. Tiskopis "Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu" je k dispozici na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v Havířově na Magistrátu města Havířova, nebo k prohlédnutí na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek činí 200 Kč; v případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 700 Kč. Poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu 50 Kč. Poplatek je splatný při podání žádosti. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu". Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz na území České republiky. Po uplynutí doby platnosti potvrzení vám vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nový ŘP. Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů. Týká-li se hlášení MŘP,bude vám nový MŘP vystaven neprodleně (zpravidla na počkání), ale to jen v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení národního řidičského průkazu (v tomto případě musí být nejdříve vydán řidičský průkaz a na jeho základě pak lze vydat mezinárodní řidičský průkaz).

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém byla žádost podána. Mezinárodní řidičský průkaz lze vyzvednout pouze OSOBNĚ.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

V případě nedodržení předepsaných povinností může být uložena pokuta dle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
http://www.mdcr.cz/

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Bujoková Vladislava, Martynková Lucie, Freislerová Radana, Mgr. Bednářová Andrea, Ing. Robenková Helena, Stankušová Jana