Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě, kdy majitel nemovitosti nebo oprávněná osoba zjistí, že v jeho domě/bytě jsou hlášeny osoby, které zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva, může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.

Výsledek úkonu: 

Pokud je rozhodnuto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ze zákona se po nabytí právní moci rozhodnutí občanovi zavede adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl trvalý pobyt zrušen, tj. Svornosti 86/2, Havířov-Město. Občanovi je k datu právní moci rozhodnutí zneplatněn občanský průkaz. Občan je povinen do 15 dnů požádat o nový občanský průkaz.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana je vedeno v agendovém informačním systému Evidence obyvatel a navazujících agendových informačních systémech MV ČR (registr obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel atd.).
Změnu adresy místa trvalého pobytu nezapomeňte ohlásit příslušným institucím (zdravotní pojišťovna, ČSSZ, bankám, pojišťovnám atd.).

Kdy věc řešit: 

Správní řízení je zahájeno dnem podáním žádosti u obecního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu občana, jemuž má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen. Případné nedostatky podání pomůžou žadateli odstranit úředníci evidence obyvatel. V případě, že podání, které bylo zasláno na adresu elektronické podatelny nebo do datové schránky Magistrátu města Havířova, nebude mít předepsané náležitosti nebo bude trpět jinými vadami (např. nebudou k němu připojeny doklady, které vyžaduje zákon), vyzve pracoviště evidence obyvatel žadatele k odstranění nedostatků podání a přeruší řízení na nezbytně nutnou dobu.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel jen na návrh:
- vlastníka objektu nebo jeho vymezené části,
- oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba, která je oprávněna užívat objekt určený k bydlení nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost). Lhůta vyřízení: do 30 dnů, případně do 60 dnů od zahájení správního řízení - podle jeho složitosti (§ 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
- byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností (z moci úřední),
- byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení (z moci úřední),
- zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (na návrh žadatele).

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh žadatele je možné provést pouze ve správním řízení, a to na návrh oprávněné osoby (nájemce nebo vlastník nemovitosti dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 133/2000 sb.). Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem.

Návrh nemůže podat občan sám na sebe, nelze tedy podat žádost – návrh na zrušení údaje o vlastním místu trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie.

Údaj o místu trvalého pobytu lze zrušit na základě návrhu a za souběžného splnění 2 podmínek:
- osoba, které se ruší údaj o trvalém pobytu, nemá k objektu nebo jeho vymezené části užívací právo a tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá,
- navrhovatel musí prokázat splnění obou uvedených podmínek současně.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává v místě trvalého pobytu osoby, které se údaj o místu trvalého pobytu ruší. Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat i elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, nebo s využitím datových schránek. Z elektronicky podaného návrhu musí být zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje (náležitosti dle § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Navrhovatel musí dále prokázat zánik užívacího práva a neužívání objektu za účelem bydlení občanem, jemuž se ruší údaj o místě trvalého pobytu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K žádosti (návrhu) zrušení údaje o místu trvalého pobytu připojí navrhovatel doklad, kterým prokáže svou oprávněnost k podání žádosti, tj.:
- doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu apod.), pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí, nebo
- doklad, kterým prokáže užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části (nájemní smlouvu).

Předložení dokladů je u jednotlivých žádostí individuální. Jako důkazy lze předložit například:
- rozsudek soudu o zrušení užívacího práva k bytu,
- rozsudek soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu,
- výpověď z nájmu bytu, u které musí být prokázáno, že ji nájemce převzal,
- dohodu o ukončení nájmu bytu,
- protokol o předání a převzetí bytu (po ukončení nájmu bytu),
- smlouvu o převodu členských práv k družstevnímu bytu,
- dohodu o vypořádání společného jmění manželů (SJM) pro dobu po rozvodu,
- popřípadě jiné doklady, z nichž vyplývá důvod ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Tiskopis není právním předpisem stanoven. Lze využít tiskopis Magistrátu města Havířova, který je k dispozici na EVIDENCI OBYVATEL (ohlašovně pobytů).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Zasláním návrhu (žádosti) a jeho podkladů prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Magistrátu města Havířova (DS: 7zhb6tn) nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem navrhovatele (elektronická podatelna: posta@havirov-city.cz).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na ohlašovně v místě trvalého pobytu. V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 9 a 10 – evidence obyvatel).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu (sazebník zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 2 písm. d)).
V případě zaslání návrhu poštou nebo elektronicky uhraďte správní poplatek bankovním převodem na účet Magistrátu města Havířova, č. 19-1721604319/0800, variabilní symbol č. 13611023. Potvrzení o platbě zašlete spolu s návrhem na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu (pol. 2 písm. d). Správní poplatek je splatný při podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu se může účastník, jemuž se dotčené rozhodnutí oznamuje, v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním učiněným u Magistrátu města Havířova. Účastník řízení může podat žádost o obnovu řízení do 3 měsíců, kdy se o důvodu obnovy dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.

Sankce: 

Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek při jednání nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, může správní orgán uložit v souladu s § 62 správního řádu pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. Účastník řízení nebo svědek, který se bez omluvy nebo bezdůvodně nedostaví na předvolání, může být v souladu s § 60 správního řádu předveden.

Za nepožádání o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů ode dne zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MV ČR č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Trvalý pobyt, zrušení údaje o místu trvalého pobytu, evidence obyvatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém informačním systému Evidence obyvatel.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024