Zprostředkování kontaktu s jinou osobou

V jakém případě ve věci jednat: 

V písemné žádosti kontaktující osoba starší 15 let uvede své jméno, příjmení, rodné příjmení, adresu místa trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu, dále údaje ke kontaktované osobě, podle nichž bude možné ji identifikovat. V žádosti může prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

Výsledek úkonu: 

Zprostředkovaný kontakt nebo informace o kontaktované osobě v případě jejího úmrtí.

Kdy věc řešit: 

Písemná žádost musí být podána na předepsaném tiskopisu „Žádost o zprostředkování kontaktu a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, pokud není podána osobně, a to na kterémkoliv matričním úřadu, na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterémkoliv krajském úřadu nebo na Ministerstvu vnitra ČR. Tiskopis "Žádost o zprostředkování kontaktu" je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání žádosti nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Žádost vyřizuje Ministerstvo vnitra ČR.

Ministerstvo vnitra provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o předání kontaktních údajů hledané osobě nebo o výsledku hledání v následujících případech:
-pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
- pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,
- pokud kontaktovaná osoba zemřela. Byla-li kontaktovaná osoba ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou, jsou sdělovány údaje o úmrtí (datum a místo).

Formulář je také k dispozici na webových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o zprostředkování kontaktu lze podat elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

V případě zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zašlete potvrzení o platbě spolu s žádostí o zprostředkování kontaktu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost lze podat osobně na doporučeném tiskopisu: "Žádost o zprostředkování kontaktu" nebo zaslat příslušnému úřadu poštou v listinné podobě, v tomto případě musí však být opatřena úředně ověřeným podpisem.
Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

Při podání žádosti osobně je občan povinen předložit:
- doklad totožnosti – platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad,
- uhradit správní poplatek 500,- Kč nebo formou kolkové známky ve výši 500,- Kč.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost lze podat na kterémkoliv matričním úřadu, na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterémkoliv krajském úřadu nebo na Ministerstvu vnitra ČR.
Zasláním žádosti emailem se zaručeným elektronickým podpisem žadatele nebo prostřednictvím datové schránky žadatele do datové schránky, a to ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Magistrát města Havířova (DS: 7zhb6tn, elektronická podatelna MMH: posta@havirov-city.cz).
Krajský úřad MS kraje (DS: 8x6bxsd, elektronická podatelna: posta@msk.cz).
Ministerstvo vnitra ČR (DS: 6bnaawp, elektronická podatelna: posta@mvcr.cz).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním na kterémkoliv matričním úřadu, na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterémkoliv krajském úřadu nebo na Ministerstvu vnitra ČR.

V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 9 a 10 – evidence obyvatel).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč za každou kontaktovanou osobu (sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 3 písm. e)).
Správní poplatek je splatný buď při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením úkonu.

Platba se uskutečňuje formou kolkové známky, případně lze zaslat hotovost na účet Ministerstva vnitra.
V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše kontaktující osoba část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).
První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky! Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby, případně osoby, která je předmětem daného podání (kontaktované osoby).

V případě zaslání žádosti poštou nebo elektronicky Magistrátu města Havířova uhraďte správní poplatek bankovním převodem na účet Magistrátu města Havířova, č. 19-1721604319/0800, variabilní symbol č. 13611023. Potvrzení o platbě zašlete spolu s žádostí o zprostředkování kontaktu.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, 500,- Kč za každou kontaktovanou osobu (pol. 3 písm. e)).
Správní poplatek je splatný při podání žádosti.
Platba se uskutečňuje formou kolkové známky nebo v hotovosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Sankce: 

Sankce nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – kterýkoliv matriční úřad, kterýkoliv obecní úřadu obce s rozšířenou působností, kterýkoliv krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra ČR.

Oblast: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Zprostředkování kontaktu, evidence obyvatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu není veden v základním registru, ani v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024