Zprostředkování kontaktu

Základní informace k životní situaci: 

Občan starší 15 let (dále jen "kontaktující osoba") podá písemnou žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem (dále jen "kontaktovaná osoba").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Kontaktující osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Ministerstvo vnitra pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí Ministerstvo vnitra tuto skutečnost kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner), sdělí datum, místo a okres úmrtí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním písemné žádosti o zprostředkování kontaktu, v žádosti občan uvede své
- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
- adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje

Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příp. jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu. V žádosti může prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

Žádost opatří úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k přijetí žádosti.

Žádost lze rovněž podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

O zprostředkování kontaktu lze požádat na kterémkoliv
- matričním úřadě
- obecním úřadě s rozšířenou působností
- krajském úřadě
a Ministerstvu vnitra, odboru správních činností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí, evidenci obyvatel, budova C, přízemí.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Občan předkládá občanský průkaz nebo cestovní pas.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Tiskopis „Žádost o zprostředkování kontaktu“ lze získat u
- Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenský úřad
- obecních úřadů, pověřených vedením matrik
- Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
- Ministerstva vnitra, odboru správních činností

Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč, a to formou
- kolkové známky v hodnotě 500,- Kč
- v hotovosti při podání žádosti na úřadě
- zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem, specifický symbol 433 a jako zprávu pro příjemce uvede své jméno a příjmení.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Žádost je možno podat elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: 

www.mvcr.cz 
 

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, Odbor vnitra a živnostenský úřad, evidence obyvatel.
Kontaktní osoba: 
Irena Dohnalová, Miroslava Fenzlová, Daniela Remiášová