Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 8, § 9:

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel dle § 8 se provádí v případě: 
- převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu. V případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem 
- přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci od rozhodnutí soudu v dědickém řízení. V případě přechodu vlastnického práva na základě žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtím, zabavením nebo propadnutím věci

Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla dle § 9 se provádí na základě společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem jeho vlastník 

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne
- převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo 
- přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba - provozovatel nebo vlastník silničního vozidla nebo zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1.poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K podané žádosti je nutné doložit: 

- v případě převodu vlastnického práva - společná žádost původního a nového vlastníka a nového provozovatele o zápis změny,
- technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, 
- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, 
- zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu,
- při přechodu vlastnického práva také doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu 

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 26 a §37e zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Motocykl do 50 cm3 - 300,-Kč
Motocykl nad 50 cm3 - 500,-Kč
Motorové vozidlo s nejméně 4 koly - 800,-Kč
Přípojné vozidlo do 750kg hmotnosti včetně - 500,-Kč
Přípojné vozidlo nad 750kg hmotnosti - 700,-Kč

Od 1.1.2009 je povinen vlastník vozidla kategorie M1 a N1 při první registraci nebo přeregistraci vozidla uhradit kromě poplatku za registraci ještě poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělená do jednotlivých stupňů: 

EURO 0 poplatek 10 000,-Kč
EURO 1 poplatek 5 000,-Kč
EURO 2 poplatek 3 000,-Kč 

- od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci vozidla dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů (poplatek se pak platí při následující přeregistraci vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen), 

- poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Dalšími účastníky mohou být:
- zmocněnec,
- leasingová společnost,

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Ing. Bauer Bohuslav, Feberová Pavlína, Mgr. Němcová Lenka, Kořínková Michaela, Bc. Tišl Pavel, Kodys Petr