Změna údajů v řidičském průkazu

Základní informace k životní situaci: 

Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Oprávněný držitel řidičského průkazu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Změnu údajů lze oznámit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v Havířově na Magistrátu města Havířova.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.
Z důvodu pořízení digitální fotografie a podpisu žadatele, se vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Na úřadu se předkládá:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz),
- řidičský průkaz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o vydání řidičského průkazu (z důvodu změny údajů) je tisknuta přímo z registru řidičů, je pořízena digitální fotografie a podpis žadatele přímo do žádosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek činí:
- 200 Kč při změně údajů v řidičském průkazu,
- 700 Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu lze oznámit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový řidičský průkaz vám bude vystaven do 20 kalendářních dnů od podání žádosti, pokud zaplatíte správní poplatek ve výši 200 Kč, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 700 Kč. 

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém byla žádost podána.  

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Může vám být uložena pokuta podle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
http://www.mdcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Bujoková Vladislava, Martynková Lucie, Freislerová Radana, Mgr. Bednářová Andrea, Ing. Robenková Helena, Stankušová Jana