Změna trvalého pobytu

V jakém případě ve věci jednat: 

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Výsledek úkonu: 

Pokud občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Změna místa trvalého pobytu občana je vedena v agendovém informačním systému Evidence obyvatel a v navazujících agendových informačních systémech MV ČR (registr obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel atd.).

Kdy věc řešit: 

Při změně místa trvalého pobytu na území ČR. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana na území ČR, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně.

O změnu trvalého pobytu je oprávněn požádat:
- občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu,
- pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
- zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu trvalého pobytu,
- zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít vyplněný vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za dítě mladší 15 let vypisuje a podepisuje přihlašovací lístek zákonný zástupce.
• prokázat totožnost občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
• předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci toho práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 9 a 10 – evidence obyvatel).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 50,- Kč za ohlášení změny místa trvalého pobytu (pol. 2 písm. c). Správní poplatek je splatný při podání žádosti. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí.

Sankce: 

Sankce nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti - místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MV ČR č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Trvalý pobyt, změna trvalého pobytu, evidence obyvatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém Informačním systému Evidence obyvatel.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024