Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

Základní informace k životní situaci: 

Provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel (údajů uvedených v technickém průkazu vozidla). Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je povinen podat provozovatel do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Provozovatel silničního vozidla nebo zmocněnec, v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1. poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Zejména je zapotřebí mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).

K podané žádosti je nutné doložit:
- doklad totožnosti žadatele
- technický průkaz silničního vozidla
- osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu
- další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle
(např. tažné zařízení: typový list, montáž oprávněnou osobou nebo kontrolní protokol z STK, případně další doklady k jednotlivým technickým změnám – dotazy ke konkrétním změnám na registru vozidel osobně nebo telefonicky (viz. kontakty na pracovníky níže))
- v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby uvedené v § 11 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, povinny podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Dalšími účastníky mohou být:
- zmocněnec,
- leasingová společnost,
 

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Eventuální sankce by mohla být uložena dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
www.mdcr.cz 

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad
Kontaktní osoba: 
Ing. Bauer Bohuslav, Feberová Pavlína, Mgr. Němcová Lenka, Kořínková Michaela, Bc. Tišl Pavel, Kodys Petr