Změna místa trvalého pobytu

Základní informace k životní situaci: 

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

- občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k změně místa trvalého pobytu
- pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
- zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, popř. fyzciká osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
- soudem jmenovaný opatrovník (pokud byl občan omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý právně jednat v běžných záležitostech každodenního života)
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
- předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
- předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí, evidenci obyvatel, budova C, přízemí.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

- platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas nebo řidičský průkaz) 
- doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Tiskopis „ Přihlašovací lístek k trvalému pobytu “ lze získat u ohlašovny úřadu. Žádost o ohlášení změny místa trvalého pobytu musí být podána na uvedeném tiskopise.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Občan je povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Nejčastější dotazy: 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Ohlašovna rozhoduje na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou - zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. 

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel zaplatí občan správní poplatek ve výši 100,-Kč za každou osobu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz 

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, Odbor vnitra a živnostenský úřad, evidence obyvatel.
Kontaktní osoba: 
Irena Dohnalová, Miroslava Fenzlová, Daniela Remiášová