Změna jména a příjmení

V jakém případě ve věci jednat: 

Žádost fyzické osoby o změnu příjmení.

Charakteristika úkonu: 

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Výsledek úkonu: 

Změna jména a příjmení.

Kdy věc řešit: 

Dle osobní situace žadatele.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Iniciovat úkon elektronicky je možné za předpokladu, že žadatel má zřízen elektronický podpis anebo datovou schránku. Žadatel se obrátí na matriční úřad, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. Pokud žadatel či nezletilé dítě nejsou přihlášení na území České republiky k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu a v případě, že ani takový pobyt nebyl, je tímto příslušný Úřad městské části Praha 1.

Podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení, která obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen:

a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,
g) souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Doklad není třeba předkládat, pokud:

a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů a dopadá-li změna příjmení také na nezletilé děti (dle dohody o příjmení u sňatku) je u nezletilého dítěte staršího 12 let třeba, aby se změnou svého příjmení souhlasilo.

Občan žijící v manželství s cizincem, k žádosti o změnu příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, pokud se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel se obrátí na matriční úřad, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. Pokud žadatel či nezletilé dítě nejsou přihlášení na území České republiky k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu a v případě, že ani takový pobyt nebyl, je tímto příslušný Úřad městské části Praha 1.

Podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení osobním nebo písemným podáním, která obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen:

a) rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,
g) souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Doklad není třeba předkládat, pokud:

a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů a dopadá-li změna příjmení také na nezletilé děti (dle dohody o příjmení u sňatku) je u nezletilého dítěte staršího 12 let třeba, aby se změnou svého příjmení souhlasilo.

Občan žijící v manželství s cizincem, k žádosti o změnu příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, pokud se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost lze zaslat na příslušný matriční úřad prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.
- ID datové schránky statutárního města Havířova: 7zhb6tn,
- elektronická adresa posta@havirov-city.cz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost lze podat osobně, popř. zaslat prostřednictvím poštovních služeb na příslušný matriční úřad. V Havířově je tímto matričním úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žadatel zaplatí:
- 200 Kč při vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného,
- 300 Kč při vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení,
- 3.000 Kč při vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Poplatky se platí zasláním na účet statutárního města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel zaplatí:

- 200 Kč při vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného,
- 300 Kč při vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení,
- 3.000 Kč při vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou na Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenský úřad, na oddělení matriky, popř. zasláním platby na účet statutárního města Havířova.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Výše dávky nebo jiného plnění není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V případě, že ve věci změny jména a příjmení rozhodl matriční úřad Havířov, se odvolání podává prostřednictvím odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který o odvolání rozhoduje.

Časté dotazy: 

Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu (tzv. zpětvzetí příjmení).

Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby byla-li zahájena nebo dokončena léčba pro změnu pohlaví.

Od poplatku je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Vážné důvody je potřeba v žádosti uvést a rovněž v souladu se správním řádem prokázat (např. listinou, svědeckou výpovědí, apod.).

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. Změna příjmení nezletilého dítěte se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů.

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

- úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Změna jména a příjmení.

Klíčová slova: 

Změna jména a příjmení, žadatel, účastník správního řízení, nezletilé dítě.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2024

Konec platnosti popisu úkonu: 

Neuvedeno.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je uveden v Agendovém informačním systému evidence obyvatel, popř. v Agendovém cizineckém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Holá.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024