Změna jména a příjmení

Základní informace k životní situaci: 

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žádost může podat:
- občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
- fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. Pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti o povolení změny jména nebo příjmení, která obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.
 

Na které instituci životní situaci řešit: 

Podáním žádosti Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matrika.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky přízemí budovy A:

- pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
- čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
- úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen:
a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Doklad není třeba předkládat, pokud

a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Žadatel zaplatí 100,- Kč:
- při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
- při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení)
- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,-Kč.

Poplatky se platí v hotovosti na oddělení matriky
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Při změně jména nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů, pokud nebyl rodičovské odpovědnosti zbaven nebo nebyl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; u manželů druhý manžel. 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů

Jaké jsou související předpisy: 

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Nejčastější dotazy: 

- Osvobozena od poplatku je změna příjmení (zpětvzetí příjmení), k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
- Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví.
- Od poplatku je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.
- Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
- Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz  

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky
Kontaktní osoba: 
Bc. Alena Holá, Mgr. Dana Hanáková
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 9. 2021