Změna jména a příjmení

V jakém případě ve věci jednat: 

Žádost fyzické osoby o změnu příjmení.

Charakteristika úkonu: 

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Výsledek úkonu: 

Změna jména a příjmení.

Kdy věc řešit: 

Dle osobní situace žadatele.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení datovou schránkou, která obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen:

a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Doklad není třeba předkládat, pokud:

a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení datovou schránkou, která obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen:

a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Doklad není třeba předkládat, pokud:

a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podáním žádosti datovou schránkou Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním nebo písemným podáním žádosti datovou schránkou Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žadatel zaplatí 100,- Kč:

- při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,

- při povolení změny příjmení na dřívější příjmení,

- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

 

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,-Kč.

Poplatky se platí v hotovosti na oddělení matriky nebo zasláním na účet města.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel zaplatí 100,- Kč:

- při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,

- při povolení změny příjmení na dřívější příjmení,

- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

 

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,-Kč.

Poplatky se platí v hotovosti na oddělení matriky nebo zasláním na účet města.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Výše dávky nebo jiného plnění není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím odboru vnitra a živnostenský úřad.

Časté dotazy: 

Osvobozena od poplatku je změna příjmení (zpětvzetí příjmení), k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby byla-li zahájena nebo dokončena léčba pro změnu pohlaví.

Od poplatku je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

- úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad.

- úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Změna jména a příjmení.

Klíčová slova: 

Změna jména a příjmení, žadatel, účastník správního řízení, nezletilé dítě.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.09.2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Neuvedeno.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je uveden v Agendovém informačním systému evidence obyvatel, popř. v Agendovém cizineckém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Holá.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 9. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
31. 12. 2021