Zápis silničního motorového vozidla a přípojného vozidla do registru silničních vozidel

Základní informace k životní situaci: 

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

- trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
- sídlo, jedná-li se o právnickou osobu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba - provozovatel nebo vlastník silničního vozidla nebo zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1.poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K podané žádosti je nutné doložit:
a) doklad o technické způsobilosti vozidla
- technický průkaz vozidla, nebo
- prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán, nebo
- osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla, nebo
- rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
- osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované  silniční vozidlo
c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo
d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky
f) potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu
g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti

Dále žadatel předloží:
- doklad totožnosti žadatele, 
- zplnomocnění při zastupování; písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 26 a §37e zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Dalšími účastníky mohou být:
- zmocněnec,
- leasingová společnost,

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Ing. Bauer Bohuslav, Feberová Pavlína, Mgr. Němcová Lenka, Kořínková Michaela, Bc. Tišl Pavel, Kodys Petr