Zánik vozidla v registru silničních vozidel

Základní informace k životní situaci: 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě:

a) žádosti vlastníka, pokud silniční vozidlo
- bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků
- bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo
- bylo zničeno (zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, za zničení se nepovažuje jeho rozebrán­í) 

b) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který předal vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Podat žádost je oprávněn vlastník silničního motorového vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1. poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K podané žádosti je nutné doložit:
- doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),   
- doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, pokud bylo vozidlo v tomto státě zlikvidováno,
- doklad potvrzující zničení silničního vozidla, bylo-li vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje jeho rozebrán­í),
- technický průkaz silničního vozidla,
- osvědčení o registraci silničního vozidla,
- všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
- v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" naleznete na stránkách Ministerstva dopravy v části "Dokumenty" a dále "Elektronické formuláře":
 www.mdcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Dalšími účastníky mohou být:
- zmocněnec,
- leasingová společnost,

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Eventuální sankce by mohla být uložena dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Ing. Bauer Bohuslav, Feberová Pavlína, Mgr. Němcová Lenka, Kořínková Michaela, Bc. Tišl Pavel, Kodys Petr