Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z bodového hodnocení řidiče

V jakém případě ve věci jednat: 

Žádá fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené v registru řidičů. Žádá jiná fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Od 01.01.2024 můžou řidiči požádat o zasílání informací o jejich bodovém hodnocení při jakékoliv změně bodů, tzv. notifikace bodového hodnocení, a to prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo nebo e-mailem – k tomuto je potřeba zadat své údaje o telefonním čísle nebo e-mailové adrese na Portálu občana. Řidiči si můžou o zasílání notifikačních zpráv požádat fyzicky na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (poplatek 100,- Kč) a rovněž elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy (bez poplatku) - https://portaldopravy.cz. Na tomto portálu je možné získat i výpis z bodového hodnocení řidiče a výpis z evidenční karty řidiče.

Výsledek úkonu: 

Výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče.

Kdy věc řešit: 

Osobně na písemnou žádost, výpis je poskytnut na počkání.

Výdej dat z registru řidičů podle ust. § 121 zákona č. 361/2000 Sb. Podání písemné žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo z bodového hodnocení na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Vzor žádosti není stanoven, obsah žádosti dle správního řádu, formulář k dispozici na přepážce.
Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti, vytiskne výpis z evidenční karty řidiče z registru řidičů nebo z bodového hodnocení a vydá je žadateli.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Platný doklad totožnosti. Buď platný občanský průkaz nebo cestovní pas spolu případně s potvrzením o občanském průkazu, který je občanovi vydán v případě změny údajů o trvalém bydlišti.
V případě podání žádosti jinou osobou písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z bodového hodnocení na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, v Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 7 a 8 - řidičské průkazy).
Osobním podáním pouze žádosti o výpis z bodového hodnocení na kterémkoliv kontaktním místě Czech-point (vyšší poplatek za úkon).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanoven.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí 30,- Kč za první stranu, 10,- Kč za každou další započatou stranu (pol. 3 písm. a) sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.

Časté dotazy: 

Jaký je rozdíl mezi výpisem z evidenční karty řidiče (EKŘ) a výpisem z bodového hodnocení (BH)?
- Výpis z EKŘ obsahuje aktuální stav všech řidičských oprávnění (ŘO) a jejich podmínění nebo omezení harmonizovanými kódy, jichž je řidič držitelem, případně historii pozbytí nebo odnětí ŘO, dále obsahuje aktuální číslo platného řidičského průkazu, případně informaci o jeho zadržení, odevzdání či neplatnosti, aktuální celkový stav bodového hodnocení a přehled jednotlivých přestupků a trestných deliktů v oblasti dopravy evidovaných v Informačním systému centrálního registru řidičů (IS CRŘ).
- Výpis z BH obsahuje aktuální stav bodového hodnocení a jeho historii, tj. stručný přehled jednotlivých přestupků včetně odečtů bodů.

Proč nemohu získat výpis z EKŘ přes Czech-Point a výpis z BH ano?
- Správcem Informačního systému Centrálního registru řidičů je Ministerstvo vnitra ČR, které prostřednictvím orgánů veřejné správy (registrů řidičů) zodpovídá za obsah výpisu z EKŘ. Výpis z EKŘ je podkladem pro ostatní orgány veřejné správy (policie, soudy, správní orgány atd.) a pro dopravněpsychologické vyšetření, zdravotní vyšetření apod. Výpis z BH slouží k orientačnímu přehledu bodového hodnocení.

Sankce: 

Nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti - kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR.

Oblast: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Řidič, registr řidičů, řidičské průkazy, výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení, body.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném tisku výpisu z evidenční karty řidiče nebo z bodového hodnocení je veden v Agendovém informačním systému centrálního registru řidičů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024