Vznik partnerství

Charakteristika úkonu: 

Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle dvou osob stejného pohlaví, které hodlají vstoupit do partnerství.

O provedení obřadu požádají osoby, které chtějí vstoupit do partnerství matriční úřad, v jehož správním obvodu má ke vstupu do partnerství dojít. Podmínkou je, aby aspoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v přímé linii a sourozenci, osoby mladší 18 let, osoby s omezenou svéprávností v této oblasti anebo osoby, které již dříve uzavřely manželství nebo které již dříve vstoupily do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a jejich manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Prohlášení se činí osobně před matrikářem příslušného matričního úřadu.

Do partnerství se vstupuje v místě a čase určeném radou obce pro konání slavnostních obřadů. Místem určeným pro konání obřadů před Magistrátem města Havířova je obřadní síň v budově Zámku Havířov, na adrese K Zámečku 243/2, Havířov-Město. Matriční úřad může povolit na základě žádosti osob, které chtějí vstoupit do partnerství uzavření partnerství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Výsledek úkonu: 

Vstup do registrovaného partnerství, vydání dokladu o partnerství.

Kdy věc řešit: 

Dle osobní potřeby partnerů.

Rezervace termínů obřadu konaného na území města Havířova:
Od 02.01. kalendářního roku je možno provádět telefonické rezervace termínů obřadů, které se uskuteční ve 2. pololetí kalendářního roku. Od 01.07. kalendářního roku lze pak provádět telefonické rezervace termínů obřadů, které se uskuteční v 1. pololetí nadcházejícího kalendářního roku. Rezervaci lze rovněž učinit osobně na Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství vyplní dotazník a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má ke vstupu do partnerství dojít. Dotazník obdrží na příslušné matrice.

Občané České republiky předkládají:
a) doklad o státním občanství (občanský průkaz nebo cestovní doklad),
b) rodný list,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu - není nutno dokládat, matrika ověří v celostátní evidenci obyvatel,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu - není nutno dokládat, matrika ověří v celostátní evidenci obyvatel,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Osoba, která chce vstoupit do partnerství, která je občanem České republiky a má na území České republiky zrušen trvalý pobyt a má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a předložit výše uvedené doklady a potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství pobyt s úředním překladem do jazyka českého.

Cizí státní občan předloží:
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství; je-li cizím státem vydáván (doklad nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců),
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
g) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
i) potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Osoba, která je cizincem a chce vstoupit do partnerství a zdržuje-li se trvale v jiném státě než ve státě, jehož je občanem, k předepsanému tiskopisu připojí i potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, i z tohoto státu.

Matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství předložení dokladů uvedených pod písmeny a) až g) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Jsou-li předkládány cizozemské doklady, musí mít náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící, hluchoslepá nebo němá, je nutná při prohlášení o vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka. Neslyšící, hluchoslepé nebo němé osobě zajišťuje přítomnost tlumočníka matriční úřad. V ostatních případech si přítomnost tlumočníka zajišťují osoby, které chtějí vstoupit do partnerství na vlastní náklady.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobní návštěvou na matrice v jejímž správním obvodu bude činěno prohlášení o vstupu do partnerství.

Žádost o vstup do partnerství mohou osoby, které chtějí vstoupit do partnerství podat pouze osobně na příslušném matričním úřadu. V Havířově je tímto matričním úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou na matrice ve výši:
a) 5 000 Kč, pokud osoby, které chtějí vstoupit do partnerství nemají trvalý pobyt v ČR;
b) 3 000 Kč, nemá-li jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství trvalý pobyt v ČR;
c) 3 000 Kč, jde-li o vstup do partnerství mimo stanovenou dobu nebo místo;
d) 500 Kč za vydání osvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině nebo s cizincem.

Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jedné osoby vstupující do partnerství. Poplatek dle písmene c) se vybírá jen jednou, povoluje-li se vstup do partnerství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů. Od poplatku dle písmene c) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení o vstupu do partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V případě, že o zamítnutí vydání povolení o vstupu do partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost rozhodl matriční úřad Havířov, se odvolání podává prostřednictvím odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který o odvolání rozhoduje.

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

- úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
- úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrované partnerství.

Klíčová slova: 

Registrované partnerství, dotazník, předkládané doklady.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2024

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je uveden v Agendovém informačním systému evidence obyvatel, popř. v Agendovém cizineckém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Holá.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024