Vyřazení vozidla z registru vozidel (tzv. "depozit")

Základní informace k životní situaci: 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu na základě žádosti vlastníka silničního vozidla.
Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl. 

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen
- zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
- neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor. 

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba - vlastník silničního vozidla nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu na příslušném úřadě.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel – 1. poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K žádosti o vyřazení vozidla z provozu se přikládá:
-  technický průkaz vozidla,
- osvědčení o registraci silničního vozidla,
- všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou. 

K žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu se přikládá:
- technický průkaz vozidla,
- zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
- doklad o technické prohlídce (např. zápis v technickém průkaze). 

K žádosti o zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití se přikládá:
- technický průkaz vozidla. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu je 200 Kč.
Správní poplatek za oznámení adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití je 50Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Dalšími účastníky mohou být:
- zmocněnec,
- leasingová společnost,
 

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Nejčastější dotazy: 

Je možné v režimu "depozit" provádět jiné úkony (např. prodej vozidla - tj. změna vlastníka nebo provozovatele)?

Ano, v režimu vyřazení z provozu lze provádět zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.
Pokud se provádí zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla nepožaduje se platná STK a doklad o pojištění.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz 

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Ing. Bauer Bohuslav, Feberová Pavlína, Mgr. Němcová Lenka, Kořínková Michaela, Bc. Tišl Pavel, Kodys Petr