Výměna / vydání řidičského průkazu

V jakém případě ve věci jednat: 

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona.

Výsledek úkonu: 

Řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství opravňuje k řízení motorových vozidel v České republice i ve státech Evropské unie.
Řidičský průkaz, který osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, platí pro řízení motorových vozidel po dobu 5 let ode dne jeho vydání, v ostatních případech je vydáván na 10 let.

Kdy věc řešit: 

Pracovník ověří oprávněnost žádosti dle dokladu totožnosti žadatele, žádost o vydání řidičského průkazu elektronicky zpracuje v IS CRŘ (elektronicky pořídí fotografii a podpis žadatele), žádost vytiskne. Žadatel správnost údajů na žádosti ověří podpisem. Nový řidičský průkaz je žadateli vyhotoven do 5 pracovních dnů nebo do 20 kalendářních dnů. Žádost o vydání řidičského průkazu podává žadatel pouze osobně, nelze ji podat v zastoupení. Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo Prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci, a to na obecním úřadě, na kterém byla žádost podána. Při převzetí nového řidičského průkazu musí odevzdat původní řidičský průkaz. Podat žádost jinou osobou nelze.

Formulář není k dostupný, zpracovává se elektronicky v IS registru řidičů.

Řidičský průkaz nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava a odebírán při vstupu do objektů nebo na pozemky.

O vydání řidičského průkazu žádá fyzická osoba osobně z důvodu (ust. § 109 č. 361/2000 Sb.):
1) vydání prvního řidičského průkazu (udělení řidičského oprávnění),
2) rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu vozidel,
3) končící nebo skončené platnosti řidičského průkazu,
4) podmínění nebo omezení řidičského oprávnění – probíhá správní řízení, vyřizuje pouze příslušný úřad ORP dle místa trvalého pobytu žadatele,
5) zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění – probíhá správní řízení, vyřizuje pouze příslušný úřad ORP dle místa trvalého pobytu žadatele,
6) výměny řidičského průkazu členského státu ES nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za český řidičský průkaz,
7) změny údajů uvedených v řidičském průkazu (změna jména nebo příjmení, titul),
8) ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu členského státu ES,
9) vzdání se řidičského oprávnění na část držených skupin.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Elektronicky lze od 01.06.2021 podat pouze žádost o výměnu řidičského průkazu (typ ES) z důvodu uplynutí jeho platnosti nebo blížícího se konce platnosti, NE však dříve než 90 dnů před jeho uplynutím a NE z důvodu změny údajů, udělení, rozšíření apod. Úkon je bez poplatku a dostupný pouze přes PORTÁL OBČANA - https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel musí doložit:
- řidičský průkaz nebo řidičský průkaz členského státu ES nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem,
- doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole), který nesmí být starší než 6 měsíců, tj. v případě udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
- doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele*, který nemá na území České republiky trvalý pobyt anebo zde alespoň 6 měsíců studuje (doložit potvrzení o studiu),
- čestné prohlášení žadatele (poskytne příslušný obecní úřad),
- platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (pozn.: upozorňujeme žadatele, aby ve vlastním zájmu dbali na to, že v posudku o zdravotní způsobilosti budou uvedeny všechny skupiny řidičských oprávnění (podskupiny), o které žadatel žádá),
- správní poplatek ve výši 200,- nebo 700,- Kč (pol. 26 písm. h), i) sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).

(„Obvyklým bydlištěm“ se rozumí místo, kde osoba obvykle, tj. nejméně 185 dní v každém kalendářním roce, žije z důvodů osobních a profesních vazeb nebo v případě osoby bez profesních vazeb z důvodu osobních vazeb, z nichž vyplývá úzké spojení této osoby s místem, kde žije.)
Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání je zejména:
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Od 01.06.2021 je možné podat si elektronicky žádost o výměnu řidičského průkazu typu ES na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR pouze přes PORTÁL OBČANA - https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti o vydání řidičského průkazu na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.
Netýká se vyřízení řidičského průkazu z důvodu podmínění, zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění. Probíhá správní řízení, vyřizuje pouze příslušný úřad ORP dle místa trvalého pobytu žadatele.
V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 7 a 8 – řidičské průkazy).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Výměna řidičského průkazu vzoru ES (vydaného od 01.05.2004) v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně (§ 110 z.č.361/2000 Sb.).

Výměna řidičského průkazu vydaného do 30.04.2004 a vydání řidičského průkazu z jiného důvodu než končící platnosti (viz 2 – 8) jsou zpoplatněny. Správní poplatek činí podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 200,- Kč za vydání řidičského průkazu do 20 kalendářních dnů (pol. 26 písm. h), a 700,- Kč za vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů (pol. 26 písm. i). Správní poplatek je splatný při podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí.
K vyřízení řidičského průkazu z důvodu podmínění, zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění je příslušný pouze příslušný úřad ORP dle místa trvalého pobytu žadatele. Probíhá vždy správní řízení.
Vydání řidičského průkazu držiteli řidičského oprávnění, kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, vyřizuje pouze příslušný úřad ORP dle místa trvalého pobytu žadatele, a to ve správním řízení (vydáno rozhodnutí a řidičský průkaz).

Sankce: 

Pokud řidič řídí motorové vozidlo bez platného řidičského průkazu, dopouští se přestupku dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), za který může být Policii ČR příkazem na místě uložena bloková pokuta do výše 2.000,- Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti - úřad obce s rozšířenou působností v ČR.

Oblast: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Řidič, registr řidičů, řidičský průkaz, výměna řidičského průkazu, vydání řidičského průkazu.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém informačním systému Centrálního registru řidičů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Radana Freislerová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022