Výměna / vydání občanského průkazu

V jakém případě ve věci jednat: 

Upozornění: V níže uvedeném základním popisu nelze postihnout všechny situace, které mohou při vydávání občanského průkazu nastat. Vždy je postupováno v souladu s platnou a účinnou právní úpravou, jejíž všechny podrobnosti a související aspekty zde nelze uvést.

Další informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) lze získat také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – občanské průkazy (např. výměna občanského průkazu při pobytu v cizině, cestování na občanský průkaz).

Při změně údajů v občanském průkazu (adresa, rodinný stav), dovrší-li občan 15 let, skončená nebo končící platnost, při ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu, nebo při podstatné změně podoby občana.

Povinnost mít občanský průkaz Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz. Občan musí požádat o vydání OP nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku.

Právo mít občanský průkaz (nemá povinnost mít občanský průkaz) Státní občan České republiky, který je mladší 15 let, který je omezen ve svéprávnosti nebo který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Výsledek úkonu: 

Vydání nového občanského průkazu po podání žádosti a jeho následné převzetí. Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji (zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů) s různou dobou platnosti podle věku žadatele:

- 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou,
- 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let,
- 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let, - 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let.

Dále lze v některých případech vydat tzv. dočasný občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů). To je občanský průkaz, který se vydá:
- z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu nebo na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu, která trvá déle než 7 dnů, nebo
- v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události. Příslušné informace o případech, kdy se tak má postupovat, by byly zveřejněny na úřední desce Ministerstva vnitra ČR a pověřeného úřadu.

Dočasný občanský průkaz se vydá rovněž na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením.

Kdy věc řešit: 

V úředních hodinách našeho oddělení na úseku občanských průkazů: pondělí a středa od 8:00 do 17:00, v úterý a pátek od 8:00 do 12:00 (příjem žádostí pouze pro objednané, výdej vyhotovených dokladů bez objednání), čtvrtek od 8:00 do 14:00. Při objednání na stránkách Magistrátu města Havířova v sekci on-line rezervace https://www.havirov-city.cz/online-rezervace obdržíte čtyřmístný číselný kód, který je následně při osobní návštěvě úřadu nutno zadat do vyvolávacího systému. Zadání číselného kódu je možné pouze v časovém intervalu 15 min. před a 15 min. po době objednání na zvolenou činnost.

Povinnost požádat o vydání občanského průkazu
1. ve lhůtě do 15 dnů
- po uplynutí platnosti dosavadního občanského průkazu
- po ohlášení ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu
- po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- po nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu z důvodu: poškození průkazu, nesprávných údajů nebo neoprávněně provedených změn v průkazu, podstatné změny podoby
2. ve lhůtě do 30 dnů
- po dosažení 15 let
- po nabytí plné svéprávnosti poté, co byla svéprávnost omezena rozhodnutím soudu
- po ohlášení změny místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině
3. ve lhůtě do 60 dnů
- po ohlášení změny místa trvalého pobytu
- po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
- po nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla
- po změně pohlaví
- po změně rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu
- po nabytí státního občanství České republiky

Občanský průkaz se vydává ve lhůtě 30 dnů. Lze jej však vydat na žádost i ve lhůtě do 5 pracovních dnů nebo v pracovní dny do 24 hodin (vyzvednutí v Praze na Ministerstvu vnitra - Na Pankráci 1623/72, Praha 4) – viz mapka v příloze. Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a může být vyžadován rodný list, popř. další doklady.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Občan je povinen předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu mezi údaji v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
- rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo
- cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství, se předkládá:
- rodný list,
- doklad o státním občanství České republiky.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo po ukončení pobytu v cizině se předkládá:
- rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
- cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá
- rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas,
- rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
- občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,
- veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

K vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz, u občana mladšího 15 let i rodný list. 

Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele, případně je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.

Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů) občan předkládá:
- vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
- dvě stejné fotografie, které zobrazují jeho současnou podobu,
- doklad o státním občanství České republiky.
Občan, jemuž byl vydán dočasný občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů), předkládá při podání žádosti o vydání občanského průkazu
- dočasný občanský průkaz,
- rodný list.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

K podání žádosti o vydání občanského průkazu je nutné dostavit se osobně na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice a prokázat svou totožnost.
O vydání občanského průkazu žádá:
- občan starší 15 let - předložením dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu (občanský průkaz, rodný list, cestovní pas apod.),
- za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – předložením dokladů opravňující zastupování občana,
- za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven - předložením dokladů opravňující zastupování občana, povinnost předložit rovněž rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
- za občana, který dosáhl věku 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Podanou žádost o vydání občanského průkazu nelze vzít zpět.

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji se podává:
- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, tj. bez ohledu na trvalý pobyt,
- u Ministerstva vnitra ČR (MV) lze podat žádost pouze o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Převzetí občanského průkazu vydaného do 24 hodin lze pouze u MV.
Žádost o vydání dočasného (bez strojově čitelných údajů) občanského průkazu se podává pouze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy.

Ohlášení ztráty či odcizení lze provést také na Policii ČR.
Pokud došlo ke ztrátě či odcizení v zahraničí je občan povinen ohlásit tuto skutečnost zastupitelskému úřadu.
Na matričním úřadě již ohlásit ztrátu nelze.
V Havířově se úkony provádí na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 1 až 5 – občanské průkazy).

Co dělat v případě, když si žádá o občanský průkaz občan plně imobilní?
Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých vážných zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště úřadu, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní úřad žadateli na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště. Informaci o tomto způsobu podání žádosti o nový občanský průkaz můžete získat na tel. č.: 596 803 371 nebo 596 803 372.

Převzetí občanského průkazu:
Kde lze občanský průkaz převzít
- občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;
- občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;
- občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72.

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby
- občan starší 15 let,
- za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
- za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;
- zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá. Při převzetí dokladu může občan zadat bezpečnostní osobní kód (BOK), který slouží k autentizaci při osobním prokázání totožnosti (jde o 4-10 místný číselný kód).

Při převzetí dokladu si může aktivovat elektronický čip v občanském průkazu, aby mohl využít dostupné elektronické služby veřejné správy (např. Portál občana).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Veškeré správní poplatky se hradí při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou.

Správní poplatek se nehradí:
- při dovršení 15 let věku občana nebo z důvodu uplynutí platnosti dosavadního občanského průkazu ve lhůtě kratší 6 měsíců před skončením platnosti OP,
- je-li občanský průkaz vydáván po ohlášení změny trvalého pobytu nebo při změně rodinného stavu,
- je-li vydáván občanský průkaz z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let,
- žádá-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem na místo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem vydaným před 1.červencem 2018.

Správní poplatek se hradí:
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let:
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 1.000,- Kč,
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč,
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let:
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč,
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč,
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let:
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč,
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč,
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč,
d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let:
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 300,- Kč,
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200,- Kč,
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 100,- Kč,
d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300,- Kč.

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky:
a) osobám, které dosáhly věku 15 let - 200,- Kč,
b) osobám mladším 15 let - 100,- Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let - 100,- Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200,- Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200,- Kč.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč.

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti - 100,- Kč.

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností - 100,- Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí.

Sankce: 

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle ust. § 65 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

Přestupku se dopustí ten, kdo:
- úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
- poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
- poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
-poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
- poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
- nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, ve kterém dosáhl věku 15 let, nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
- nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu uplynutí doby v něm uvedené, ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití, nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,
- nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne, ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, změny pohlaví, změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu ve kterém nabyl státní občanství České republiky,
- poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
- nepřevezme občanský průkaz,
- neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.
Vyhláška MV ČR č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, v platném znění.
Zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Občanský průkaz, vydání občanského průkazu, výměna občanského průkazu.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém informačním systému Občanských průkazů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024