Výměna / vydání cestovního dokladu

V jakém případě ve věci jednat: 

Před vycestováním do cizí země mimo Evropskou unii, při změně údajů v cestovním dokladu (stav, podoba), končící platnosti, ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu.

Výsledek úkonu: 

Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání cestovního pasu, který o to požádal při podání žádosti, že cestovní pas je připraven k převzetí, a to SMS zprávou, emailem či tuto informaci zašle do datové schránky žadatele.

Cestovní pas (s biometrickými údaji) se vydá ve lhůtě:
- 30 dnů ode dne podání žádosti,
- 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti,
- 24 hodin v pracovních dnech ode dne podání žádosti, přičemž ve dnech pracovního klidu lhůta neběží.

Postup při převzetí cestovního pasu.
Občan si při podání žádosti o cestovní pas může zvolit místo převzetí vyhotoveného cestovního pasu, a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud se místo převzetí liší od místa podání žádosti, hradí se za převzetí správní poplatek ve výši 100,- Kč (příklad podání v Havířově, převzetí v Praze). K převzetí je vždy nutné předložit doklady prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba (např. platným cestovním pasem).

Cestovní pas musí osobně převzít:
- občan starší 15 let,
- zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
- opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem,
- opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem 28),
- pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy,
- z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Převzetí cestovního pasu na Magistrátu města Havířova je možné po dobu stanovených úředních hodin.
Převzetí cestovních pasů vydaných ve zkrácených lhůtách 5 pracovních dní nebo do 24 hodin je možné v pracovních dnech u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 1623/72, Praha 4).

Kdy věc řešit: 

K podání žádosti o vydání pasu je nutné dostavit se osobně na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V případě podání žádosti o vydání pasu ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo v pracovní dny do 24 hodin lze žádost podat i na Ministerstvu vnitra ČR v Praze (Na Pankráci 1623/72, Praha 4) – viz mapka v příloze. Formulář není k dostupný, zpracovává se elektronicky v IS cestovních dokladů.
V zahraničí lze žádost o cestovní pas podat prostřednictvím zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu v zahraničí si občan může zvolit za místo převzetí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je hlášen k trvalému pobytu nebo podle posledního místa trvalého pobytu na území České republiky. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

Občan, jemuž má být cestovní pas vydán, je povinen podepsat žádost o vydání cestovního pasu digitalizovaným podpisem; digitalizovaný podpis občana se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Při podání žádosti se pořídí biometrické údaje žadatele. Podací místo pořízené zobrazení obličeje žadatele digitalizuje pro účely jeho vedení v informačním systému evidence cestovních dokladů a uvedení podoby žadatele v cestovním pasu. V případě žadatele o vydání cestovního pasu mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje. Podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti o vydání cestovního pasu. Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Pokud u občana není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodu anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení rukou, vydá se cestovní pas, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. 

Podanou žádost o cestovní pas již nelze vzít zpět !!!

Žadatel je občan starší 18 let
Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let. Žadatel se dostaví osobně a předloží:
- platný občanský průkaz
- cestovní pas (pokud byl vydán)
- správní poplatek 

Žadatel je občan starší 15 let a mladší 18 let
Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Žadatel se dostaví osobně a předloží:
- svůj platný občanský průkaz
- rodný list 
- cestovní pas (pokud byl vydán)
- souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu včetně úředně ověřeného podpisu zákonného zástupce žadatele (v případě osobní účasti zákonného zástupce se provede ověření souhlasu pracovník u příjmu žádosti)
- správní poplatek

Žadatel je občan 0-15 let
Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
Zákonný zástupce nebo osoba oprávněná k podání žádosti předloží:
- svůj platný občanský průkaz
- rodný list dítěte
- cestovní pas dítěte (pokud byl vydán)
- správní poplatek 

Občan, jemuž má být cestovní pas vydán, je povinen podepsat žádost o vydání cestovního pasu digitalizovaným podpisem; digitalizovaný podpis občana se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Žádá-li občan o vydání dalšího pasu, musí žádost obsahovat i odůvodnění žádosti o další cestovní pas. Povinnost předložit vyplněnou žádost o vydání cestovního pasu se na občana nevztahuje.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranice České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Cestovním dokladem občan prokazuje svou totožnost - jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.

Cestovat do zahraničí lze pouze s platným cestovním dokladem (cestovní pas, cestovní průkaz, diplomatický pas, služební pas, náhradní cestovní doklad Evropské unie a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy). Cestovní doklad může mít občan České republiky již od narození. I děti musí mít při vycestování mimo Českou republiku vlastní cestovní doklad. Cestovní doklady se vydávají s územní platností do všech států světa.

Typy cestovních dokladů a doba jejich platnosti:
- cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydává kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, pasy vydané ve zkrácených lhůtách vydává také Ministerstvo vnitra ČR
- cestovní průkaz lze vydat občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, a to v odůvodněných případech, např. při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí. Vydává se k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty
Cestovní průkaz vydává pouze zastupitelský úřad v zahraničí s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu, slouží pro malý příhraniční styk.
Pozor na platnost cestovního pasu!!!
Některé státy požadují, aby platnost pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu do cizí země, popřípadě při opuštění cizí země.

Občanům proto doporučujeme, aby si s dostatečným časovým předstihem před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontrolovali platnost stávajícího dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. Potřebné informace lze získat na příslušné ambasádě, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz.

Do států Evropské unie, ale také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Islandu, Lichtenštejnska, Makedonie, Moldavska, Srbska a Švýcarska lze cestovat i na občanský průkaz.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (viz „Charakteristika úkonu“).
Veškeré doklady musí být vždy předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.
V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 1 až 4 – občanské průkazy).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Veškeré správní poplatky se hradí při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou.
Správní poplatek se nehradí:
- při vydání prvního cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy
- při vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn

Správní poplatek se hradí
Přijetí žádosti o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let:
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 6.000,- Kč
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 4.000,- Kč
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 2.000,- Kč

Přijetí žádosti o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let:
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 2.000,- Kč
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1.500,- Kč
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let:
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 3.000,- Kč
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 2.000,- Kč
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1.000,- Kč
d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 3.000,- Kč

Přijetí žádosti o vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy – 200,- Kč
Přijetí žádosti a vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic – 100,- Kč
Prodloužení platnosti cestovního průkazu – 50,- Kč za každou změnu
Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100,- Kč

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí, a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Havířova rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Zjistí-li fyzická osoba nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel (tímto může být např. krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Ministerstvo vnitra o vysvětlení
b) požadovat, aby Ministerstvo vnitra nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

V případě nevyhovění této žádosti má fyzická osoba právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud fyzické osobě vznikne v důsledku zpracování jejích osobních údajů jiná než majetková újma, může při uplatňování nároku postupovat podle zvláštního předpisu (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Ministerstva vnitra nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně.

Sankce: 

Pokud občan nesplní povinnost stanovenou zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu
c) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranici bez platného cestovního dokladu
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu
e) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn záznamy
f) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem
g) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad
h) požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek
i) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana
j) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji

Za přestupek podle písm. a) až i) lze uložit pokutu do 10.000,- Kč. Za přestupek dle písm. j) lze uložit pokutu do 1.000.000,- Kč. K řízení o přestupcích podle písm. a) až i) je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana, není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen, přestupek projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle posledního místa trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt neměl nebo jej nelze zjistit, projednává přestupek Magistrát města Brna.
K projednání přestupků dle písm. a), b),a e) až g) je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání cestovního dokladu. Správním orgánem příslušným k projednání přestupku dle písm. j) je Úřad pro ochranu osobních údajů. Přestupky dle písm. c) může projednat v příkazním řízení policie provádějící kontrolu cestovních dokladů.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění platných předpisů.
Vyhláška MV ČR č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, v platném znění.
Vyhláška MV ČR č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosičích dat cestovního dokladu ve znění platných předpisů.
Nařízení Rady ES 2252/2004.
Zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpis.

Klíčová slova: 

Cestovní doklad, cestovní pas, pas, vydání cestovního pasu, výměna cestovního pasu.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém informačním systému Cestovních dokladů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Radana Freislerová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022