Výměna / vydání cestovního dokladu

V jakém případě ve věci jednat: 

Před vycestováním do zemí mimo Evropskou unii, při změně údajů v cestovním dokladu (např. změna příjmení v souvislosti s uzavřením manželství nebo při podstatné změně podoby občana), končící platnosti, ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu.

Výsledek úkonu: 

Podání žádosti o vydání cestovního pasu a převzetí cestovního pasu.
Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky.
Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Orgán příslušný k podání žádosti o vydání cestovního pasu pořídí biometrické údaje občana; součástí zpracování žádosti je digitalizovaný podpis. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení.

Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání cestovního pasu, který o to požádal při podání žádosti, že cestovní pas je připraven k převzetí, a to SMS zprávou nebo emailem.

Kdy věc řešit: 

K podání žádosti o vydání pasu je nutné dostavit se osobně na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V případě podání žádosti o vydání pasu ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo v pracovní dny do 24 hodin lze žádost podat i na Ministerstvu vnitra ČR v Praze (Na Pankráci 1623/72, Praha 4) – viz mapka v příloze. Formulář není k dostupný, zpracovává se elektronicky v IS cestovních dokladů.
Cestovní pas (s biometrickými údaji) se vydá ve lhůtě:
- 30 dnů ode dne podání žádosti,
- 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti,
- 24 hodin v pracovních dnech ode dne podání žádosti, přičemž ve dnech pracovního klidu lhůta neběží. Cestovní pas lze převzít ve lhůtě 120 dnů u zastupitelského úřadu, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána; i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvedl v žádosti.

V zahraničí lze žádost o cestovní pas podat prostřednictvím zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu v zahraničí si občan může zvolit za místo převzetí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je hlášen k trvalému pobytu nebo podle posledního místa trvalého pobytu na území České republiky. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

Občan, jemuž má být cestovní pas vydán, je povinen podepsat žádost o vydání cestovního pasu digitalizovaným podpisem; digitalizovaný podpis občana se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Při podání žádosti se pořídí biometrické údaje žadatele. Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Pokud u občana není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodu anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení rukou, vydá se cestovní pas, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Veškeré doklady musí být vždy předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Občan starší 18 let
Žadatel se dostaví osobně a předloží:
- platný občanský průkaz (popř. řidičský průkaz),
- cestovní pas (pokud byl vydán),
- správní poplatek.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník.

Občan starší 15 let a mladší 18 let
Žadatel se dostaví osobně společně se zákonným zástupcem a předloží:
- platný občanský průkaz,
- rodný list,
- cestovní pas (pokud byl vydán),
- zákonný zástupce dává souhlas s vydáním cestovního dokladu (rodič, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). V případě osobní účasti zákonného zástupce, provede ověření souhlasu pracovník u podání žádosti. -správní poplatek.

Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

Občan 0-15 let
Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Zákonný zástupce nebo osoba oprávněná k podání žádosti předloží:
- svůj platný občanský průkaz,
- rodný list dítěte,
- cestovní pas dítěte (pokud byl vydán),
- správní poplatek.

Postup při převzetí cestovního pasu.
Občan si při podání žádosti o cestovní pas může zvolit místo převzetí vyhotoveného cestovního pasu, a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K převzetí je vždy nutné předložit doklady prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba (např. platným cestovním pasem, řidičským průkazem).

Cestovní pas musí osobně převzít:
- občan starší 15 let,
- zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
- opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem,
- pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy,
- z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Převzetí cestovního pasu na Magistrátu města Havířova je možné po dobu stanovených úředních hodin.

Převzetí cestovních pasů vydaných ve zkrácených lhůtách 5 pracovních dní nebo do 24 hodin je možné v pracovních dnech u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 1623/72, Praha 4).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.
V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova (přízemí budovy C, přepážky 1 až 4-podání žádosti, přepážka 5-výdej), ve stanovených úředních hodinách: pondělí a středa od 8:00 do 17:00, bez objednání, čtvrtek od 8:00 do 14:00, bez objednání, úterý a pátek od 8:00 do 12:00 pro objednané přes rezervační systém https://www.reservatic.com/. Rezervační systém naleznete na stránkách Magistrátu města Havířova, v sekci on-line rezervace. Na výdej vyhotovených dokladů se neobjednává.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Veškeré správní poplatky se hradí při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou na místě u přepážky.

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, ve lhůtě do 30 dnů:
• občan starší 15 let, platnost 10 let 600,- Kč
• občan mladší 15 let, platnost 5 let 100,- Kč

Cestovní pas "BLESK"; ve lhůtě do 5 pracovních dnů
• občan starší 15 let, platnost 10 let 3.000,- Kč
• při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 2.000,- Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra, 1.000,- Kč

• občan mladší 15 let, platnost 5 let 1.000,- Kč
• při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,- Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra, 500,- Kč

Cestovní pas "SUPERBLESK"; v pracovních dnech do 24 hodin
• občan starší 15 let, platnost 10 let 6.000,- Kč
• při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 4.000,- Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra 2.000,- Kč

• občan mladší 15 let, platnost 5 let 2.000,- Kč
• při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1.500,- Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra 500,- Kč
Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100,- Kč

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí, a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Havířova rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Sankce: 

Pokud občan nesplní povinnost stanovenou zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranici bez platného cestovního dokladu,
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
e) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn záznamy,
f) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
g) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
h) požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,
i) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana,
j) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

Za přestupek podle písm. a) až i) lze uložit pokutu do 10.000,- Kč. Za přestupek dle písm. j) lze uložit pokutu do 1.000.000,- Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění platných předpisů.
Vyhláška MV ČR č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, v platném znění.
Vyhláška MV ČR č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosičích dat cestovního dokladu ve znění platných předpisů.
Nařízení Rady ES 2252/2004.
Zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpis.

Klíčová slova: 

Cestovní doklad, cestovní pas, pas, vydání cestovního pasu, výměna cestovního pasu.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

02.08.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém informačním systému Cestovních dokladů. Při podání žádosti se pořídí biometrické údaje žadatele. Podací místo pořízené zobrazení obličeje žadatele digitalizuje pro účely jeho vedení v informačním systému evidence cestovních dokladů a uvedení podoby žadatele v cestovním pasu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024