Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost

Základní informace k životní situaci: 

Řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství je dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 mm x 86 mm a opravňuje k řízení motorových vozidel v České republice i ve státech Evropské unie.
Řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění podle ustanovení § 110 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:
- na dobu 5 let ode dne jeho vydání, osvědčuje-li řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D nebo D+E,
- na dobu 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

Výměna řidičského průkazu (vzoru ES) v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně. Lhůta pro vydání je do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.

Vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů podléhá správnímu poplatku ve výši 700,- Kč.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Držitel platného řidičského průkazu. 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Na úřadu se předkládá:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o vydání řidičského průkazu je tisknuta přímo z registru řidičů, je pořízena digitální fotografie a podpis žadatele přímo do žádosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Výměna řidičského průkazu dle ustanovení § 110 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se provádí bezplatně.
Správní poplatek je vybírán při podání žádosti pouze v případě vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů, a to ve výši 700,- Kč, nebo v případě výměny řidičského průkazu do 20 kalendářních dnů, která je spojena se změnou údajů, a to ve výši 200,- Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Žádost o vydání řidičského průkazu bude vyřízena do kalendářních 20 dnů od podání žádosti.
Žádost je možné vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení správního poplatku 700 Kč.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém byla žádost podána.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

V případě nedodržení předepsaných povinností může být uložena pokuta dle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
www.mdcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Bujoková Vladislava, Martynková Lucie, Freislerová Radana, Mgr. Bednářová Andrea, Ing. Robenková Helena, Stankušová Jana