Vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

V jakém případě ve věci jednat: 

Rodným listem se prokazuje narození, oddacím listem se prokazuje uzavření manželství, úmrtním listem se prokazuje úmrtí.

Výsledek úkonu: 

Vydání rodného, oddacího, úmrtního listu.

Kdy věc řešit: 

Dle aktuální matriční události anebo potřeby žadatele.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad na žádost vydat jeho druhopis (duplikát). Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, pak se žadatel obrátí na Úřad městské části Brno-střed (zvláštní matriku). Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Podat žádost může ten, kdo je oprávněn v této věci jednat:
- fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci a dále zmocněnci těchto osob (na žádosti musí být úředně ověřený podpis zmocnitele). Za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci
- státní orgány pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
- statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocněný, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
- fyzická osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě:
- uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození,
- uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,
- uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 30 let u knihy úmrtí.

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může být vydán matriční doklad jakékoliv fyzické osobě, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, jíž se zápis týká.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Iniciovat úkon elektronicky je možné za předpokladu, že žadatel má zřízen elektronický podpis anebo datovou schránku. Žadatel doloží:

- žádost,
- případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
- doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
- plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Žadatel předloží:

- žádost,
- průkaz totožnosti,
- případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
- doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
- plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datová schránka, elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobní návštěvou na matrice v jejímž správním obvodu došlo k narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Za vystavení prvopisu matričního dokladu se správní poplatek nevybírá.
Za vystavení druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Za vystavení prvopisu matričního dokladu se správní poplatek nevybírá.
Za vystavení druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím odboru vnitra a živnostenský úřad.

Časté dotazy: 

Vystavení matričního dokladu podle místa bydliště.

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

- úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,
- úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Matrika.

Klíčová slova: 

Rodný, oddací, úmrtní list.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.09.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Holá.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022