Vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

V jakém případě ve věci jednat: 

Rodným listem se prokazuje narození, oddacím listem se prokazuje uzavření manželství, dokladem o partnerství se prokazuje vznik partnerství a úmrtním listem se prokazuje úmrtí.

Výsledek úkonu: 

Vydání rodného, oddacího, úmrtního listu, dokladu o vstupu do partnerství.

Kdy věc řešit: 

Dle aktuální matriční události anebo potřeby žadatele.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě prostřednictvím poštovních služeb doporučeně do vlastních rukou nebo jej vydá fyzické osobě po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad na žádost fyzické osoby vydat jeho druhopis (duplikát). Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana České republiky, ke kterému došlo v cizině, pak se žadatel obrátí na Úřad městské části Brno-střed (zvláštní matriku). Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Podat žádost může:
a) fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny. Za členy rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci,
b) pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocněný, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo
e) osoba, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

Matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Osoba uvedená pod písm. a), c), d) nebo e), popř. osoba, která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem nebo osoba která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osoba, která je vypravitelem pohřbu, může požádat o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, přičemž podpis na plné moci musí být úředně ověřen (úřední ověření musí být provedeno českým úředníkem).

Matriční úřad vydá matriční doklad jakékoliv fyzické osobě (aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, jíž se zápis týká) pouze v případě, že od provedení dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovené lhůta:
- 100 let u knihy narození,
- 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,
- 30 let u knihy úmrtí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Iniciovat úkon elektronicky je možné za předpokladu, že žadatel má zřízen elektronický podpis anebo datovou schránku.

Žadatel se obrátí na matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Žadatel doloží:

- žádost,
- případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká člena jeho rodiny,
- doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,
- doklad, kterým prokáže, že vydání matričního dokladu je nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině,
- plnou moc, požádá-li prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Žadatel předloží:

- žádost,
- průkaz totožnosti,
- případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká člena jeho rodiny,
- doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,
- doklad, kterým prokáže, že vydání matričního dokladu je nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině,
- plnou moc, požádá-li prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost lze zaslat na příslušný matriční úřad prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.
- ID datové schránky statutárního města Havířova: 7zhb6tn,
- elektronická adresa posta@havirov-city.cz

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost lze podat osobně, popř. zaslat prostřednictvím poštovních služeb na příslušný matriční úřad. V Havířově je tímto matričním úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Za vystavení prvopisu matričního dokladu se správní poplatek nevybírá.

Za vystavení druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek ve výši 300 Kč.
Za vydání vícejazyčného standardního formuláře je stanoven správní poplatek ve výši 100 Kč.

Poplatky se platí na účet statutárního města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Za vystavení prvopisu matričního dokladu se správní poplatek nevybírá.

Za vystavení druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek ve výši 300 Kč.
Za vydání vícejazyčného standardního formuláře je stanoven správní poplatek ve výši 100 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou na oddělení matriky, popř. zasláním platby na účet statutárního města Havířova.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Odvolání se podává prostřednictvím odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který o odvolání rozhoduje.

Časté dotazy: 

Lze vystavit matriční doklad v místě bydliště?

Odpověď: Matriční doklad je vydán příslušným matričním úřadem dle místa vzniku matriční události (tzn. dle místa narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství, místa úmrtí). V případě vzniku matriční události občana České republiky v cizině je tímto příslušným matričním úřadem Úřad městské části Brno-střed (zvláštní matrika).

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

- úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,
- úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Matrika.

Klíčová slova: 

Rodný list, oddací list, úmrtní list, doklad o partnerství.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2024

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Holá.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024