Vydávání cestovních dokladů státním občanům ČR

Základní informace k životní situaci: 

Cestovním dokladem se rozumí cestovní pas a cestovní průkaz.
Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa.

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje, nosič dat s biometrickými údaji a otisky prstů (dále jen "e-pas") se vydává občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let. Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Tento pas se vydává ve lhůtě 30 dnů a kratší lhůtě (do 5 pracovních dnů a do 24 hodin).

Cestovní průkaz lze vydat občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, a to v odůvodněných případech, např. při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí. Vydává se
k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty.
Cestovní průkaz vydá zastupitelský úřad s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

Do cestovních pasů rodičů se od 1. 7. 2011 již děti, resp. občané mladší 10 let nezapisují.
Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů byly platné jen do 26. června 2012.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žádost o vydání cestovního pasu může podat:

- Občan starší 18 let.
- Občan starší 15 let a mladší 18 let musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, to neplatí, pokud zákonný zástupce žádost podepíše přímo před zaměstnancem příslušným k vydání e-pasu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
- Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, který pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
- Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 

E-pas - při podání žádosti je vždy nutná osobní přítomnost budoucího držitele cestovního pasu. 

Vyhotovený cestovní pas může převzít: 

- Občan starší 15 let, zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, člen domácnosti na základě soudního rozhodnutí, opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena.
- Zmocněnec, na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele- pouze z důvodu zvláštního zřetele hodného! 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- U e-pasu - dostavením se na úsek cestovních dokladů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

E-pas

O vydání lze požádat:
- v České republice jen u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- u Ministerstva vnitra Praha 4 (pouze cestovní pas ve lhůtě do 24 hodin)
- v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem

Vyhotovený cestovní pas lze převzít:
- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
- v zahraničí na zastupitelském úřadu, u kterého občan podal žádost o jeho vydání
- u Ministerstva vnitra Praha 4

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, přízemí budovy C.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí - přízemí budovy C.

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu (výdej vyhotovených dokladů bez objednání)

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit:

- doklady, jimiž se prokazují údaje, které občan uvedl v žádosti, například platný občanský průkaz, jiné doklady, například: rodný list, doklad o státním občanství. Předložení „Osvědčení o státním občanství České republiky“ občana, jemuž má být vydán první cestovní pas, bude vyžadováno pouze v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
- občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství (rodné listy rodičů).
- doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let tj. rodný list dítěte.
- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, který pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost je omezena (příslušné rozhodnutí soudu).

Předkládané doklady musí být v originálu nebo úředně ověřené kopii.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

žádost o vydání e-pasu se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se musí občan dostavit osobně.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se hradí v hotovosti při podání žádosti.

a) Vydání cestovního pasu

- občanům starších 15 let - 600 Kč

- občanům mladším 15 let - 100 Kč

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 6 000 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 4 000 Kč
  a převzetí u Ministerstva vnitra - 2 000 Kč

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 2 000 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 1 500 Kč
  a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 3 000 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 2 000 Kč
  a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u
  stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 3 000 Kč

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč
  a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u
  stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 1 000 Kč

d) VVydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic - 100 Kč

e) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (Úhrada se provádí v hotovosti při převzetí cestovního dokladu) - 100 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

E-pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.
E-pas (v kratší lhůtě) se vydává ve lhůtě 5 pracovních dnů a do 24 hodin.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (zákon o cestovních dokladech),
- Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
- Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se provádí technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

- Občan se dopustí přestupku dle § 34a zákona o cestovních dokladech tím, že neodevzdá bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy.
- Rovněž poruší-li občan povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením, neoprávněně v něm provede zápis nebo změnu a neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení cestovního dokladu, úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad.
- Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10 000,- Kč. Zpracovává-li neoprávněně údaje z nosiče dat s biometrickými údaji lze uložit pokutu do 1 000 000,- Kč.
 

Další informace: 

Můžete se informovat na Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenský úřad

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad,oddělení správních a dopravně správních evidencí
Kontaktní osoba: 
Dagmar Beránková, Leona Krajcová, Šárka Ciupová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 6. 2020