Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosné zařízení) nebo nové tabulky RZ za poškozenou

Základní informace k životní situaci: 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou: 

- k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo
- v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, nebo v případě právnické osoby osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání: 

- na žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka,
- žadatel přiloží k žádosti poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky za poškozenou).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – registr vozidel, 1.poschodí, budova C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K žádosti se přikládá: 

- doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
- technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
- souhlas vlastníka silničního vozidla, žádá-li jeho provozovatel, který není vlastníkem vozidla,
- poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky RZ za poškozenou) 

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Fomulář "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" naleznete na stránkách Ministerstva dopravy v části "Dokumenty" a dále "Elektronické formuláře":
www.mdcr.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 26 a §37e zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč + 600Kč za každou tabulku registrační značky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 15 dnů od podání žádosti a zaplacení správního poplatku, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Dalším účastníkem může být například zmocněnec, leasingová společnost.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění z provozu odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel
- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu. 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz  

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Ing. Bauer Bohuslav, Feberová Pavlína, Mgr. Němcová Lenka, Kořínková Michaela, Bc. Tišl Pavel, Kodys Petr