Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Základní informace k životní situaci: 

Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává řidičům, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:
- je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
- je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
- je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost se nevztahuje na řidiče (§ 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.):
- vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
- vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
- vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
- vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
- vozidel ve zkušebním provozu,
- vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"), a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté zákona,
- vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
- vozidel používaných pro vlastní potřeby a
- zemědělských a lesnických traktorů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči vozidel, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.

Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře.

Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále též "provozovatel školicího střediska").

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí:
- teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
- uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
- bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
- poskytování služeb a logistiky,
- hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
- sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
- zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
- prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2 zákona, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.

Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla podle přílohy č. 2 zákona pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.
Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tématických okruhů výuky v rámci vstupního školení. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. K hodnocení stupněm prospěl je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek.
Provozovatel školícího střediska autoškoly je povinen zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum, a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle jeho místa podnikání nebo sídla.
Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku.
Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky vydá řidiči na písemnou žádost průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Žadatel k vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek.

Žadatel musí dále doložit, že:
- úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
- se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem

- členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
- členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
- jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let od data vydání.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Na úřadu se předkládá:
- vyplněná žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- platný řidičský průkaz,
- stávající průkaz profesní způsobilosti řidiče,
- potvrzení o vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti nebo potvrzení o absolvování pravidelného školení v plném rozsahu 35 hodin během 5 let (nejpozději do 1 roku od konce platnosti stávajícího průkazu profesní způsobilosti řidiče).
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

- "Potvrzení o vykonání zkoušky" obdrží řidič u zkušebního komisaře, který provedl přezkoušení.
- "Potvrzení o pravidelném školení" vydá akreditované školící středisko, u kterého řidič absolvoval školení.
- "Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče" je tisknuta přímo z registru řidičů, je pořízena digitální fotografie a podpis žadatele přímo do žádosti.
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče činí 200 Kč v případě jeho záznamu do řidičského průkazu, nebo 700 Kč v případě expresního vydání. V případě vydání samostatného dokladu profesního průkazu, jenž se vydává pouze k cizímu řidičskému průkazu, se vybírá poplatek ve výši 200 Kč.
Platba je splatná při osobním podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Záznam profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu bude po předložení všech potřebných dokladů vydán v zákonem stanovené lhůtě (20 kalendářních nebo 5 pracovních dnů).
Samostatný průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává do 20 kalendářních dnů.
Řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti řidiče nebo samostatně vydaný průkaz profesní způsobilosti řidiče musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém byla žádost podána

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Jestliže dojde k poškození, zničení nebo ztrátě průkazu profesní způsobilosti řidiče, musíte požádat kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky o vystavení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče.
Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad obce s rozšířenou působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše třikrát. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky.
Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při zkoušce podle věty předchozí, je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu.
Zkoušky podle věty druhé a třetí musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu.
 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Řidič, na něhož se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, který řídí motorové vozidlo a není držitelem platného osvědčení, se dopouští přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
www.mdcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Bujoková Vladislava, Martynková Lucie, Freislerová Radana, Mgr. Bednářová Andrea, Ing. Robenková Helena, Stankušová Jana