Vydání paměťové karty vozidla pro digitální tachograf

Základní informace k životní situaci: 

Paměťová karta vozidla (podniku) (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu.
Karta není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla.
Držitel karty je oprávněn používat pouze tu kartu, která je vydána na jeho osobu (fyzickou či právnickou), není-li vadná a nevypršela-li její platnost; zároveň nesmí v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 vlastnit paměťovou kartu servisu.
Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která je dopravcem provozujícím nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5 tuny a autobusy, jejichž provoz musí být sledován pomocí digitálního tachografu.
Za právnickou osobu může jednat fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, členem jejího statutárního orgánu nebo jejím zástupcem.
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky. 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K žádosti fyzické osoby je třeba předložit:
- platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- živnostenské oprávnění, popř. koncesní listinu či jiný platný dokument, kterým je oprávněnost k podnikání prokázána (originál nebo úředně ověřená kopie),
- plnou moc (v případě, že se nechá fyzická osoba zastupovat).
K žádosti právnické osoby je třeba předložit:
- platný doklad totožnosti jednající osoby,
- výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru s obsahem názvu, sídla, IČ, osob oprávněných k jednání jménem právnické osoby apod. (originál nebo úředně ověřená kopie),
- plnou moc (v případě, že vyřízení zajišťuje jiná osoba než jednatel společnosti).

Po ověření správnosti všech údajů musí být žádost před pracovníkem příslušného úřadu žadatelem (jednající osobou) podepsána.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář "Žádost o vydání paměťové karty vozidla (podniku)" je k dispozici na přepážkách č.7 a 8 (řidičské průkazy) Magistrátu města Havířova, na internetových stránkách Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz) nebo na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek za vydání paměťové karty vozidla činí 700 Kč; platba je splatná při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost podána, nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty, vydá kartu do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Žadatel je povinen převzít paměťovou kartu vozidla osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (to však pouze na základě úředně ověřené plné moci) na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož žádost podal. Držitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k zneužití údajů na záznamovém zařízení. Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty. Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty. Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty. Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty. Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn. Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- Nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky.
Tento úřad označí reklamovanou vadu, příp. opatří podklady pro odstranění vady; dále zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem, a na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

V případě nedodržení předepsaných povinností může být držiteli karty uložena pokuta dle příslušných právních předpisů.

Nejčastější dotazy: 

Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?
Pokud je třeba stávající kartu obnovit, je její držitel povinen nejdříve 60 kalendářních dnů a nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o obnovu karty.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
www.mdcr.cz 

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Bujoková Vladislava, Martynková Lucie, Freislerová Radana, Mgr. Bednářová Andrea, Ing. Robenková Helena, Stankušová Jana