Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

Základní informace k životní situaci: 

Paměťová karta řidiče (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti řidiče, slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů.
Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žadatelem o vydání karty může být osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem), je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla a má trvalý nebo přechodný (trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce) pobyt na území České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Žadatel (řidič) je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost o vydání karty.
Karta se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě.
Lze podat žádost o vydání karty současně se žádostí o vydání řidičského průkazu. V tomto případě se na žádosti o vydání karty neuvede číslo a série řidičského průkazu; tento údaj se doplní teprve po výrobě řidičského průkazu, čímž ovšem dochází k mírnému posunu doby vydání karty.
Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, omezí se platnost vydané karty na dobu platnosti řidičského průkazu.
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.
Od 01.07.2018 se pořizuje digitální fotografie a podpis žadatele do žádosti, tudíž se vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Na úřadu se předkládá:
- vyplněná žádost o vydání paměťové karty řidiče,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu), 

Žádost o vydání paměťové karty řidiče se vypisuje ručně a digitální fotografie a podpis žadatele jsou pořízeny přímo do žádosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Tiskopis "Žádost o vydání paměťové karty řidiče" je k dispozici na přepážkách č.7 a 8 (řidičské průkazy) Magistrátu města Havířova, na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče činí 700,- Kč; poplatek je splatný při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost podána, nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty, vydá kartu do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
U žadatele s řidičským průkazem vydaným členským státem Evropských společenství Ministerstvo dopravy prověřuje, zda jim již karta nebyla vydána jiným členským státem Evropských společenství, a proto dochází k prodloužení doby pro vydání karty.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Řidič je povinen převzít paměťovou kartu řidiče OSOBNĚ na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož žádost podal. Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty. Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o náhradu karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty. Lhůta pro podání žádosti začíná dnem, kdy držitel karty mohl žádost skutečně poprvé podat (tj. ode dne návratu na základnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizení dověděl). Karta se vydá do 5 pracovních dnů. Jestliže řidič přestal být držitelem řidičského oprávnění k řízení silničních motorových vozidel vybavených digitálním tachografem nebo jeho řidičské oprávnění k řízení těchto vozidel bylo pozastaveno, je povinen odevzdat kartu do 5 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo do 5 pracovních dnů od podání písemného oznámení o vzdání se řidičského oprávnění PŘÍSLUŠNÉMU obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V případě žádosti o obnovu karty (tj. končí platnost karty), je řidič povinen nejdříve 60 kalendářních dnů a nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o vydání nové karty, a to kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, K vydání nové karty dojde do 15 pracovních dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o používání nařízení (EHS) č. 561/2006 a (EHS) č. 3821/85
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky, který kartu vydal.
Tento úřad označí reklamovanou vadu, příp. opatří podklady pro odstranění vady; dále zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem a na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.
Nová karta se vydá do 5 pracovních dnů.
 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

V případě nedodržení předepsaných povinností může být řidiči uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve zněné pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy: 

Co dělat v případě, přestane-li karta nebo záznamové zařízení (digitální tachograf) během jízdy správně fungovat?
Jestliže je karta poškozena nebo nefunguje správně (popř. byla ztracena nebo odcizena), vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných záznamovým zařízením. Tyto údaje pak doplní daty, číslem karty, příp. jménem a číslem řidičského průkazu, a potvrdí svým podpisem.
Je-li záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje-li správně, je řidič povinen na záznamovém listu nebo listu prozatímním uvést všechny údaje o časových úsecích, jež nebyly záznamovým zařízením registrovány nebo tištěny správně. Na záznamový či prozatímní list se zapíše číslo karty, řidič jej podepíše a připojí ke kartě.

Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?
Je nutno požádat o obnovu karty.
 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
- Bujoková Vladislava - Martynková LuFreislerová Radana, Mgr. Bednářová Andrea, Ing. Robenková Helena, Stankušová Jana