Vydání občanského průkazu

Základní informace k životní situaci: 

Občanovi se vydává:
- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
- občanský průkaz bez strojově čitelných údajů

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

- občan starší 15 let; žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, (její údaje se zapíší na žádost), která se nemusí prokazovat plnou mocí, toto však pouze pokud úřad nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu 

- zákonný zástupce občana mladšího 15 let 

- za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

- místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem, pokud tento souhlas nevyjádří přímo před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou 

- za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven

Převzetí občanského průkazu: 

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. 

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. 

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. 

Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o vydání občanského průkazu a předložení potřebných dokladů v souladu s právními předpisy.

Upozornění
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. 

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou od 01. 07. 2018 vydávány pouze z důvodu voleb.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost u podání žádosti i u převzetí nového občanského průkazu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Požádat o vydání občanského průkazu u příslušného úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město. 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů lze podat také u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva. 

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, zadá bezpečnostní osobní kód (kombinace nejméně 4 a maximálně 10 číslic, které slouží k autentizaci držitele občanského průkazu při fyzickém prokázání jeho totožnosti) a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód. 

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu. 

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem lze převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.  

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaný ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. 

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dní lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí - přízemí budovy C.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu (výdej vyhotovených dokladů bez objednávky)

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Doklady stanovené zákonem. 

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.  

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí. 

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. To neplatí, jde-li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením. 

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné. 

Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
- rodný list,
- doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání,
- doporučuje se předložit rodný list rodičů nebo cestovní pas k ověření občanství

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
- rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
- doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá:
- rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
- rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
- občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu, se předkládá:
- dosavadní občanský průkaz,
- občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
- občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list. 

Pokud jsou zjištěny případné rozpory údajů v žádosti a registrech nebo evidencích, tak je vždy nutno doložit i další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění těchto rozporů. 

V souvislosti s výkonem volebního práva lze na žádost občana vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. K žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je vždy nutno doložit 2 ks fotografií současné podoby o rozměru 45x35 mm.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se zpracovává elektronicky, občan nevypisuje žádost. 

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů lze podat pouze na originálním tiskopisu, který je k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň lze získat formulář na magistrátech těchto měst a v hlavním městě Praze na úřadech městských částí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek se hradí v hotovosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu, a to: 

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1000 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč
a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč 
- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností - 250 Kč
  a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč

b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra - 250 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u
stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let¨
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 300 Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200 Kč
  a převzetí u Ministerstva vnitra - 100 Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u
stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300 Kč

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč

h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč

i) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč

Předmětem poplatku není:
1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou. 

2. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let. 

Poznámky
Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) (nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení § 23 zákona o občanských průkazech.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Pokutu do 10 000 Kč lze uložit za přestupek, pokud fyzická osoba:
- poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
- nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech stanovených zákonem,
- ani po opakované výzvě nepřevezme občanský průkaz,
- neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
- poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
- ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
- v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
- úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
- požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
- pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
- nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
- neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu.

Pokutu do 15 000 Kč lze uložit za přestupek, pokud fyzická osoba:
- poruší povinnost mít občanský průkaz,
- prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil.

Pokutu do 100 000 Kč lze uložit za přestupek, pokud fyzická osoba:
- neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu,
- neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Nejčastější dotazy: 

- Lze vyřídit občanský průkaz také pro dítě?
Občanský průkaz lze vydat i občanovi mladšímu 15 let.

- Lze do občanského průkazu zapsat děti a manžela?
Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat pouze titul.

- Budu za pořízení digitálního zpracování podoby (digit. fotografie) na úřadě platit poplatek?
Samotné pořízení digitální fotografie při zpracování žádosti není zpoplatněno.
 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

- Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/

- Portál veřejné správy v sekci informace pro občany České republiky – řešení životních situací – občan a stát:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad
Kontaktní osoba: 
Věra Lelková, Petra Purová, Martina Matušová, Jana Stankušová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 6. 2020
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: 

Občan může požádat pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji o využití digitalizované fotografie a podpisu vedených v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby. 

Pro stejné účely lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra. V tomto případě musí občan zažádat o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od doručení takové fotografie. Po uplynutí této lhůty bude fotografie zlikvidována. 

V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.