Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci: 

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti
a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.
Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území České republiky (§ 111 zákona o silničním provozu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Osoba, která je držitelem řidičského oprávnění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Platný řidičský průkaz.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podejte osobně písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na příslušný úřad (§ 111 odst. 6 zákona o silničním provozu).

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Na úřadu se předkládá:
- žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- platný řidičský průkaz,
- jedna barevná nebo černobílá průkazová fotografie odpovídající současné podobě občana o rozměrech 35 x 45 mm (§ 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech).
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Tiskopis "Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu" je k dispozici na přepážkách č.7 a 8 (řidičské průkazy) Magistrátu města Havířova, na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek činí 50 Kč, je splatný při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Jsou-li splněny všechny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej Magistrát města Havířova nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky jsou stanoveny ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy: 

www.mdcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Bujoková Vladislava, Martynková Lucie, Ing. Bednářová Andrea, Robenková Helena, Bc. Hladká Gabriela, DiS., Foltýnová Ivana DiS.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 6. 2020