Vydání mezinárodního řidičského průkazu

V jakém případě ve věci jednat: 

Mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění řidiče zapsaného v ŘP mimo území ČR, především ve státech mimo Evropskou unii.

Výsledek úkonu: 

MŘP vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) má platnost 3 roky od data vydání.
MŘP vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) má platnost 1 rok od data vydání.
Mezinárodní řidičský průkaz se vydává vždy ke konkrétnímu aktuálně platnému řidičskému průkazu a opravňuje držitele k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění mimo území ČR a v zemi, která je signatářem Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) nebo Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).

Kdy věc řešit: 

Před odjezdem z ČR do zahraničí mimo EU.

Mezinárodní řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v ČR, a to bezodkladně po podání žádosti. Žádost o vydání řidičského průkazu podává žadatel pouze osobně (nelze ji podat v zastoupení) a je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně.
Platnost MŘP se odvíjí od doby platnosti národního ŘP, tj. je-li platnost ŘP kratší, konec platnosti MŘP je upraven dle platnosti národního ŘP. Lze vydat současně oba vzory k národnímu ŘP (viz níže). Držitel řidičského oprávnění však nesmí mít více než jeden platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a více než jeden platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

Držitel mezinárodního řidičského průkazu ani jiná neoprávněná osoba nesmí v mezinárodním řidičském průkazu provádět žádné zápisy, změny, opravy nebo úpravy.

Formulář je také k dispozici na webových stránkách MV ČR (www.mdcr.cz)

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

S písemnou žádostí o vydání MŘP musí držitel řidičského oprávnění předložit:

- platný doklad totožnosti žadatele,
- platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem,
- jednu fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech (fotografie o rozměrech 35 x 45 mm, barevná nebo černobílá, čelní pohled). Fotografii si musíte donést,
- 50,- Kč na úhradu správního poplatku.

Podání žádosti jinou osobou nelze.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti a převzetím mezinárodního řidičského průkazu na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, jelikož se mezinárodní řidičský průkaz vydává bezodkladně po podání žádosti a řešení celé věci si vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

Zastupitelské úřady České republiky nejsou oprávněny k vydávání mezinárodních řidičských průkazů.

Po vycestování z České republiky není již možné řešit vydání mezinárodního řidičského průkazu žádným způsobem.

V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 7 a 8 – řidičské průkazy).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronického podání, vylučuje to zákon.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, 50,-Kč za vydání mezinárodního řidičského průkazu (pol. 26 písm. j). Správní poplatek je splatný při podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí.

Sankce: 

Nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti - kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR.

Oblast: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968.
Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.

Klíčová slova: 

Řidič, registr řidičů, mezinárodní řidičský průkaz, úmluva o silničním provozu.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Informačním systému centrálního registru řidičů.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024