Vidimace a legalizace

Základní informace k životní situaci: 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby .

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Vidimace (ověření listiny) se neprovede:

- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
- je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že se jedná o vidimovanou listinu obsahující viditelný zajišťovací prvek),
- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
- jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
- není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
o prvopis,
o již ověřenou vidimovanou listinu,
o listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
o opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
o stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace (ověření podpisu) se neprovede:

- je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Na příslušném úřadě předložením vidimované listiny nebo listiny, na níž má být legalizován podpis, ověřující osobě.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Vidimaci a legalizaci provádí Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.
Vidimaci a legalizaci dále provádí krajské úřady; další obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky - přízemí budovy A:

- pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
- čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
- úterý 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Kontaktní osoby:
- Bc. Alena Holá 
- Bc. Žaneta Vaňková, DiS.
- Kateřina Kolářová
- Taťána Šimanská 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
- průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
- průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
- průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
- průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
- průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
- vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu

Jaké jsou související předpisy: 

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva vnitr ČR: www.mvcr.cz  

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky
Kontaktní osoba: 
Bc. Alena Holá, Mgr. Dana Hanáková
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
15. 9. 2021