Vidimace a legalizace

V jakém případě ve věci jednat: 

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby dle individuální potřeby žadatele.

Výsledek úkonu: 

Ověření listiny, ověření podpisu.

Kdy věc řešit: 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby. Dle individuálního požadavku žadatele.

Vidimace se neprovede:
a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

f) jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:

1. prvopis,
2. již ověřenou vidimovanou listinu,
3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede:
a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
b) jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,
c) nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci kdy žadatel nemůže-li číst nebo psát ( legalizace za účasti dvou svědků), k prokázání své totožnosti platný doklad,
d) nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
e) jde-li o legalizaci podpisu dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého) nebo slovenského,
f) jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
g) jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
h) jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
- cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (doklad musí obsahovat fotografii držitele),
- identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (doklad musí obsahovat fotografii držitele).

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

Je tedy třeba navštívit některý ze shora uvedených úřadů, příslušný k provedení vidimace a legalizace a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek za vidimaci každé i započaté strany vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč.

Od poplatku za legalizaci jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Sankce: 

Sankce nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Vidimace a legalizace.

Klíčová slova: 

Vidimace, legalizace, ověření podpisu, ověření listiny.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2024

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu není uveden v žádném základním registru ani v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Holá.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024