Uzavření manželství

V jakém případě ve věci jednat: 

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy (snoubenců), kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.

O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.
Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

- starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města Havířova,
- poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu. Snoubenci předloží matričnímu úřadu k dotazníku k uzavření manželství písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství.

Jedná-li se o občanský sňatek, manželství se uzavírá v místě a čase určeném radou obce pro konání slavnostních obřadů. Místem určeným pro konání svatebních obřadů před Magistrátem města Havířova je obřadní síň v budově Zámku Havířov, na adrese K Zámečku 243/2, Havířov-Město. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Obřad se uskutečňuje na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

Před uzavřením církevního sňatku musí být vydáno osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku. Osvědčení vydá příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání. K žádosti o vydání osvědčení předloží snoubenci matričnímu úřadu stejné doklady jako snoubenci, kteří budou uzavírat občanský sňatek.

Výsledek úkonu: 

Uzavření manželství, vydání oddacího listu.

Kdy věc řešit: 

Dle osobní potřeby snoubenců.

Rezervace termínů občanského sňatečného obřadu konaného na území města Havířova:
Od 02.01. kalendářního roku je možno provádět telefonické rezervace termínů sňatečných obřadů, které se uskuteční ve 2. pololetí kalendářního roku. Od 01.07. kalendářního roku lze pak provádět telefonické rezervace termínů sňatečných obřadů, které se uskuteční v 1. pololetí nadcházejícího kalendářního roku. Rezervaci lze rovněž učinit osobně na Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dotazník obdrží snoubenci na matrice.

Občané České republiky předkládají:
a) doklad o státním občanství (občanský průkaz nebo cestovní doklad),
b) rodný list,
c) rodné listy společných nezletilých dětí,
d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu - není nutno dokládat, matrika ověří v celostátní evidenci obyvatel,
e) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu není nutno dokládat, matrika ověří v celostátní evidenci obyvatel,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
g) nezletilé dítě, které dovršilo 16 let věku, připojí také rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Snoubenec, který je občanem České republiky a má na území České republiky zrušen trvalý pobyt a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a předložit výše uvedené doklady a potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt s úředním překladem do jazyka českého.

Cizí státní občan předloží:
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství; je-li cizím státem vydáván (doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců),
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
j) potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Snoubenec, který je cizincem a zdržuje-li se trvale v jiném státě než ve státě, jehož je občanem, k předepsanému tiskopisu připojí i potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, i z tohoto státu.

Jsou-li předkládány cizozemské doklady, musí mít náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci a svědci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící, hluchoslepí nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Neslyšící, hluchoslepé nebo němé osobě zajišťuje přítomnost tlumočníka matriční úřad. V ostatních případech si přítomnost tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobní návštěvou na matrice v jejímž správním obvodu bude manželství uzavřeno.

Žádost o uzavření manželství mohou snoubenci podat pouze osobně na příslušném matričním úřadu. V Havířově je tímto matričním úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov-Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou na matrice ve výši:

a) 5 000 Kč, pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt v ČR;
b) 3 000 Kč, nemá-li jeden ze snoubenců trvalý pobyt v ČR;
c) 1 000 Kč v případě přítomnosti matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města;
d) 3 000 Kč, jde-li o sňatek mimo stanovenou dobu nebo místo;
e) 500 Kč za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku;
f) 500 Kč za vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců. Poplatek dle písmene d) se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů. Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybírání poplatku podle písmene d). Od poplatku dle písmene d) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V případě, že o zamítnutí vydání povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost rozhodl matriční úřad Havířov, se odvolání podává prostřednictvím odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který o odvolání rozhoduje.

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

- úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,

- úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Manželství.

Klíčová slova: 

Manželství, snoubenci, svědci, dotazník, předkládané doklady.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2024

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je uveden v Agendovém informačním systému evidence obyvatel, popř. v Agendovém cizineckém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Holá.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024