Uzavření manželství

V jakém případě ve věci jednat: 

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.

Výsledek úkonu: 

Uzavření manželství, vydání oddacího listu.

Kdy věc řešit: 

Dle osobní potřeby snoubenců je možné provést rezervaci 6 měsíců před domluveným termínem svatby se stanovením termínu osobní návštěvy na matrice.

O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.
Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.
Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu, jedná se o církevní sňatek.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.
Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad provést každý orgán veřejné moci nebo orgán oprávněné církve popřípadě jiný úřad stanovený jiným právním předpisem, a to na kterémkoli místě. Mimo území ČR může sňatečný obřad provést velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem ČR rovněž velitel vojenské jednotky ČR v zahraničí.
Státní občan ČR může mimo území republiky uzavřít manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem ČR.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dotazník obdrží snoubenci na matrice. Občané ČR předkládají:

- občanský průkaz nebo cestovní doklad;

- rodný list, popř. rodné listy společných nezletilých dětí;

- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Snoubenec, který je občanem ČR a má na území ČR zrušen trvalý pobyt a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a předložit výše uvedené doklady a potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt s úředním překladem do jazyka českého.

Církevní sňatek - snoubenci musí vyřídit osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství před církví jmenovanou státem. Osvědčení vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Platnost osvědčení je šest měsíců, snoubenci je předkládají oddávajícímu církve. Snoubenci na matrice předkládají všechny výše uvedené doklady a vyplní dotazník k uzavření manželství.

Cizí státní občan dále předloží:
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství;
- potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Jsou-li předkládány cizozemské doklady, musí mít náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci a svědci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobní návštěvou na matrice v jejímž správním obvodu bude manželství uzavřeno.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Poplatky za civilní sňatek se platí v hotovosti nebo platební kartou na matrice ve výši:

- 3 000 Kč, pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt v ČR;

- 2 000 Kč, nemá-li jeden ze snoubenců trvalý pobyt v ČR;

- 1 000 Kč, jde-li o sňatek mimo stanovenou dobu nebo místo.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím odboru vnitra a živnostenský úřad.

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

- úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku.

- úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Manželství.

Klíčová slova: 

Manželství, snoubenci, svědci, dotazník, předkládané doklady.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.09.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je uveden v Agendovém informačním systému evidence obyvatel, popř. v Agendovém cizineckém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Kontaktní osoba: 

Bc. Alena Holá.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022