Ukončení trvalého pobytu na území ČR

V jakém případě ve věci jednat: 

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, ohlásí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zemi, kde žije.

Výsledek úkonu: 

Občan je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

Pokud má dítě do 15 let vystaven občanský průkaz, musí zákonný zástupce tento občanský průkaz odevzdat.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.
Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy. Záznam o zrušení trvalého pobytu občana je veden v agendovém informačním systému Evidence obyvatel a navazujících agendových informačních systémech MV ČR (registr obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel atd.).

Kdy věc řešit: 

Nejlépe před odjezdem z ČR. Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení ohlášení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky (včetně dokladu o úhradě správního poplatku) na Magistrát města Havířov, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto ohlášení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.
Formulář není stanoven, písemné ohlášení je možné učinit volnou formou.

Ohlášení o ukončení trvalého pobytu lze ohlašovně příslušné podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu ČR doručit:
- osobně - nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list,
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana,
- elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem,
- prostřednictvím datové schránky.

Sdělení může podat:
- občan České republiky starší 15 let,
- pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy (matrika, Česká pošta, zastupitelský úřad, konzulát ČR, nikoliv honorární konzulát!),
- za občana mladšího 15 let - zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče,
- opatrovník za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Ohlášení o zrušení trvalého pobytu na území ČR lze zaslat i elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, nebo s využitím datových schránek.

Elektronicky podaný návrh, ze kterého musí být zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a o co žádá, ke kterému datu žádá ukončit trvalý pobyt na území ČR (náležitosti dle § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Nejdříve lze ukončit trvalý pobyt k datu doručení ohlášení.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Ohlášení o ukončení trvalého pobytu lze ohlašovně příslušné podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu ČR doručit:
- osobně - nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list,
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana,
- uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč,
- odevzdat občanský průkaz.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Doručením ohlášení ohlašovně v místě trvalého pobytu. V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním sdělení na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 9 a 10 – evidence obyvatel).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

V případě zaslání ohlášení poštou nebo elektronicky uhraďte správní poplatek bankovním převodem na účet Magistrátu města Havířova, č. 19-1721604319/0800, variabilní symbol č. 13611023. Potvrzení o platbě zašlete spolu s ohlášením ukončení trvalého pobytu.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, 100,- Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR (pol. 2 písm. e). Správní poplatek je splatný při podání ohlášení.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Sankce: 

Sankce nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

V Havířově oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 9 a 10 – evidence obyvatel).

Oblast: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MV ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Trvalý pobyt, ukončení trvalého pobytu, evidence obyvatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém Informačním systému Evidence obyvatel.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024