Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Základní informace k životní situaci: 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky - občan se zdržuje dlouhodobě mimo území ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (tj. na obecním úřadu, kde je hlášen k trvalému pobytu). Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Občan sdělí tuto skutečnost osobně nebo písemně ohlašovně dle místa trvalého pobytu. Písemná podoba musí obsahovat úředně ověřený podpis občana.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popř. pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR. 

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí, evidenci obyvatel - budova C, přízemí.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Občan je povinen odevzdat občanský průkaz a bude mu vystaveno potvrzení o občanském průkazu, případně občanský průkaz bez údaje o trvalém pobytu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře nejsou k dispozici.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR občan zaplatí správní poplatek ve výši 100,-Kč. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Nejčastější dotazy: 

Jak postupovat při ukončení trvalého pobytu na území České republiky, když občan je v zahraničí a nemá možnost dostavit se osobně na ohlašovnu?
V takovém případě je nutné, aby občan žijící v zahraničí zaslal na příslušnou ohlašovnu sdělení, které bude obsahovat:
- jméno, příjmení a datum narození občana
- místo trvalého pobytu na území České republiky
- text "Z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, žádám o ukončení trvalého pobytu na území České republiky"

K tomuto sdělení občan přiloží svůj občanský průkaz.
Písemné sdělení musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Je-li ověřováno v zahraničí, toto ověření je nutné provést na zastupitelském úřadě ČR.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: 

www.mvcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí
Kontaktní osoba: 
Irena Dohnalová, Miroslava Fenzlová, Daniela Remiášová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 6. 2020