Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění

Základní informace k životní situaci: 

Řidičské oprávnění se uděluje osobě, která splní podmínky pro udělení řidičského oprávnění, kdy dané řízení je ukončeno vydáním řidičského průkazu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Osoba, která žádá o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínky udělení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu").

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:
- dosáhla věku stanoveného zákonem,
- je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
- je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
- má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
- splnila další podmínky stanovené zákonem,
- není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
- není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
- není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti o udělení řidičského oprávnění, která je od 19.1.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, a od 01.07.2018 se pořizuje digitální fotografie a podpis žadatele do žádosti, tudíž se vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8. 

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K žádosti o udělení řidičského oprávnění je nutné doložit náležitosti stanovené v § 92 odst. 4 zákona o silničním provozu, kterými jsou:
- platný doklad totožnosti žadatele,
- posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím praktickým (pro děti a dorost/ pro dospělé) nebo závodním lékařem,
- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
- doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4 zákona o silničním provozu; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:
- potvrzení o přechodném pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
- nájemní smlouva k nemovitosti,
- potvrzení o zaměstnání,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- čestné prohlášení žadatele, že:
- není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a
- jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění,
- rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4 zákona o silničním provozu, byla-li udělena,
- doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 zákona o silničním provozu,

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o řidičské oprávnění je tisknuta přímo z registru řidičů, je pořízena digitální fotografie a podpis žadatele přímo do žádosti - v případě, že se žadatel dostaví a bude požadovat řešení udělení řidičského oprávnění.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti (za vydání řidičského průkazu).
Při rozšíření řidičského oprávnění činí správní poplatek 200 Kč nebo 700 Kč (zrychlené vyřízení do 5 pracovních dnů). 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Po splnění veškerých podmínek bude žádost vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání nebo při zrychleném vyřízení do 5 pracovních dnů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém byla žádost podána.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Internetové stránky Ministerstva dopravy:
www.mdcr.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.
Kontaktní osoba: 
Bujoková Vladislava, Martynková Lucie, Ing. Bednářová Andrea, Robenková Helena, Bc. Hladká Gabriela, DiS., Foltýnová Ivana DiS.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 6. 2020