Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

V jakém případě ve věci jednat: 

Údaje z informačního systému evidence obyvatel se poskytují obyvateli na základě písemné žádosti k jeho osobě a k osobě blízké.

Výsledek úkonu: 

Výpis z informačního systému evidence obyvatel.

Kdy věc řešit: 

O poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel může požádat:
- občan starší 15 let. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra,
- žádá zákonný zástupce za občana mladšího 15 let,
- zákonný zástupce nebo opatrovník za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání,
- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
- zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat:
- osobně, je povinen prokázat svoji totožnost,
- elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky,
- v listinné podobě, kdy musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem.
Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k převzetí žádosti.

Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, V případě, že nemá takový doklad, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu. Lze využít tiskopisu “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.

Formulář je také k dispozici na webových stránkách MV ČR (https://www.mvcr.cz).

Údaje z informačního systému evidence obyvatel se poskytují obyvateli na základě písemné žádosti k jeho osobě a k osobě blízké. Osobou blízkou se pro účely zákona rozumí otec, matka, prarodiče, praprarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. K té se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí.

Obyvatelem se rozumí občané České republiky, osoby, které pozbyly státní občanství České republiky a cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.
Výpis údajů z informačního systému lze poskytnout občanovi k jeho vlastní osobě dle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Výpis z informačního systému EO je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stránku (sazebník zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 3 písm. a)).

V případě zaslání žádosti poštou nebo elektronicky Magistrátu města Havířova uhraďte správní poplatek bankovním převodem na účet Magistrátu města Havířova, č. 19-1721604319/0800, variabilní symbol č. 13611023. Potvrzení o platbě zašlete spolu s žádostí o výpis z IS.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Při podání žádosti o poskytnutí údajů z IS je občan povinen předložit:
- doklad totožnosti – platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad,
- uhradit správní poplatek 50,- Kč.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Zasláním žádosti emailem se zaručeným elektronickým podpisem žadatele nebo prostřednictvím datové schránky žadatele do datové schránky, a to ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Magistrát města Havířova (DS: 7zhb6tn, elektronická podatelna MMH: posta@havirov-city.cz).
Krajský úřad MS kraje (DS: 8x6bxsd, elektronická podatelna: posta@msk.cz).
Ministerstvo vnitra ČR (DS: 6bnaawp, elektronická podatelna: posta@mvcr.cz).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 9 a 10 – evidence obyvatel).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

V případě zaslání žádosti poštou nebo elektronicky Magistrátu města Havířova uhraďte správní poplatek bankovním převodem na účet Magistrátu města Havířova, č. 19-1721604319/0800, variabilní symbol č. 13611023.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek činí podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 50,- Kč za každou započatou stránku (sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 3 písm. a)). Správní poplatek je splatný při podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí.

Sankce: 

Sankce nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti - místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Evidence obyvatel, výpis z informačního systému evidence obyvatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém Informačním systému Evidence obyvatel.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024