Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Základní informace k životní situaci: 

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan“); osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana. Poskytnout lze pouze údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel k osobě žadatele. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí. Osobou blízkou se pro tyto účely rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

a) obyvatel starší 15 let (do věku 15 let může o poskytnutí údajů žádat zákonný zástupce obyvatele), údaj o osvojení může být poskytnut (Ministerstvem vnitra) obyvateli až podovršení věku 18 let

b) vlastník nemovitosti (pouze údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.)
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Příslušný úřad vydá sdělení, které bude obsahovat požadované informace. Při existenci nedostatků žádosti příslušný úřad pomůže občanovi nedostatky odstranit nebo jej vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, má se za to, že na podání netrvá. V případě, že se občan písemně obrátí na příslušný úřad s dotazem, z jakého důvodu mu nebylo odpovězeno, příslušný úřad občanovi sdělí důvod, proč tak rozhodl.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním písemné žádosti o poskytnutí údajů z IS u příslušného úřadu. V žádosti obyvatel uvede
- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
- rodné číslo
- číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu
- adresu místa trvalého pobytu

žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů

Na které instituci životní situaci řešit: 

O poskytnutí údajů z IS lze požádat:

a) osobně na:
- ohlašovně
- obecním úřadě obce s rozšířenou působností
- krajském úřadě
- Ministerstvu vnitra, odboru správních činností
- prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)

b) elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, a to u:
- obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- krajského úřadu
- Ministerstva vnitra, odboru správních činností

c) nebo v listinné podobě na:
- ohlašovně
- obecním úřadě obce s rozšířenou působností
- krajském úřadě
- Ministerstvu vnitra, odboru správních činností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí, evidenci obyvatel, budova C, přízemí.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

- písemná žádost s úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů
- občanský průkaz nebo cestovní doklad
- doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, například: občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (pokud byl občan omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý právně jednat v běžných záležitostech každodenního života)

V případě žádosti vlastníka nemovitosti předkládá vlastník kromě dokladu k prokázání totožnosti doklad o vlastnictví.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici přímo na Odboru vnitra a živnostenský úřad, evidenci obyvatel, budova C, přízemí Magistrátu města Havířova, dále u všech orgánů příslušných k poskytování údajů. Vzor tiskopisu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel je 50,- Kč za každou i započatou stranu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je žádost vyřízena bezodkladně.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Žádost je možno podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

webové stránky Ministerstva vnitra České republiky 

www.mvcr.cz  

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí
Kontaktní osoba: 
Irena Dohnalová, Miroslava Fenzlová, Daniela Remiášová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 6. 2020