Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

- fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci a dále zmocněncům těchto osob (na žádosti musí být úředně ověřený podpis zmocnitele),

- státní orgány pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

- statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocněný, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

- fyzická osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného matričního dokladu je třeba obrátit se na matriční úřad, příslušný dle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním ústní nebo písemné žádosti u Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova - matrika, a to v případě, že se osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela v Havířově

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky  - přízemí budovy A:
- pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
- čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
- úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

- průkaz totožnosti (tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, povolení k pobytu pro cizince)
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, sourozenců
- plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce, na které musí být úředně ověřený podpis zmocnitele

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici na oddělení matriky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Za vystavení prvopisu matričního dokladu se správní poplatek nevybírá.
Za vystavení druhopisu matričního dokladu se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Nejpozději do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 

Jaké jsou související předpisy: 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení matriky.
Kontaktní osoba: 
Bc. Alena Holá, Bc. Žaneta Vaňková, DiS., Kateřina Kolářová, Taťána Šimanská, Mgr. Dana Hanáková
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
15. 9. 2021