Doručovací adresa

V jakém případě ve věci jednat: 

Doručovací adresa je údaj, který si občan může dobrovolně zadat na ohlašovně úřadu dle svého trvalého pobytu. Nejedná se tedy o povinnost, ale je v zájmu občana, aby si udal adresu pobytu, kde se skutečně zdržuje a kde může přebírat poštovní zásilky.

Výsledek úkonu: 

Zadání doručovací adresy do Agendového informačního systému evidence obyvatel.

Kdy věc řešit: 

V případě, že se fyzicky nezdržujete, nebydlíte na adrese svého trvalého pobytu. Doručovací adresa je určená především pro doručování písemností soudů a správních úřadů.

Podle ustanovení § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze na písemnou žádost občana v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů.

Upozorňujeme, že na adresu pro doručování písemností jsou povinny doručovat správní orgány a jiné orgány veřejné moci (např. ministerstva, krajské úřady, obecní úřady, soudy, policie, stavební úřady, katastrální úřady atd.). K údaji o doručovací adrese nemají přístup a nebudou na ni doručovat jiné subjekty (jako např. peněžní ústavy, dodavatelé energií či jiných služeb, telefonní operátoři atd.).

Adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR, a to:
- osobně – občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny, přičemž předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad),
- písemně, poštou – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem,
- elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem,
- prostřednictvím datové schránky.

Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby mu byly doručovány písemnosti na udanou adresu pro doručování. V případě, že žádost toto datum neobsahuje, vede se adresa pro doručování písemností v evidenci obyvatel od data doručení žádosti na ohlašovnu trvalého pobytu.

Formulář je k dispozici na webových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz).
Tištěný formulář je také k dispozici na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova (přízemí budovy C, přepážky 9 a 10 – evidence obyvatel).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o zadání doručovací adresy do IS EO lze podat elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím zpřístupněné datové schránky Magistrátu města Havířova (DS: 7zhb6tn, elektronická podatelna MMH: posta@havirov-city.cz).

Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost podaná osobně nemusí být opatřena úředně ověřeným podpisem, občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny, přičemž předloží svůj doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad) k ověření totožnosti.

Žádost podaná písemně (poštou) musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost o zadání doručovací adresy do IS EO lze podat elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím zpřístupněné datové schránky Magistrátu města Havířova (DS: 7zhb6tn, elektronická podatelna MMH: posta@havirov-city.cz).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.
V Havířově na oddělení správních a dopravněsprávních činností odboru vnitra a živnostenského úřadu Magistrátu města Havířova ve stanovených úředních hodinách (přízemí budovy C, přepážky 9 a 10 – evidence obyvatel).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Zaevidování doručovací adresy je v současné době bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Zaevidování doručovací adresy je v současné době bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, je vydáno rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat ve lhůtě uvedené v poučení rozhodnutí.

Sankce: 

Sankce nejsou stanoveny.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti – místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Oblast: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Doručovací adresa, trvalý pobyt, evidence obyvatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Záznam o provedeném úkonu je veden v Agendovém Informačním systému Evidence obyvatel.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravněsprávních evidencí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Magdaléna Kiedroňová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2024