Czech POINT – ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

Základní informace k životní situaci: 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Poskytujeme tyto služby:
- Výpis z Katastru nemovitostí 
- Výpis z Obchodního rejstříku 
- Výpis z Živnostenského rejstříku 
- Výpis z Rejstříku trestů 
- Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby 
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 
- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 
- Výpis z bodového hodnocení řidiče 
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
- Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
- Výpis z insolvenčního rejstříku 
- Datové schránky 
- Autorizovaná konverze dokumentů 
- Základní registry 
- Výpis z Veřejných rejstříků 

Upozornění
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Podnikatel, člen statutárního orgánu nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, fyzická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

- v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnické osoby, Veřejného rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a insolvenčního rejstříku, které jsou veřejnými evidencemi, se oprávnění žadatele ani jeho totožnost neprověřuje 
- v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu, výpisu bodového hodnocení osoby a podání žádosti k provedení úkonu k datovým schránkám je ověřováno oprávnění a totožnost žadatele
- je-li žadatelem o výpis z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu zplnomocněný zástupce, musí předložit úředně ověřenou plnou moc

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

- v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnické osoby, Veřejného rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a insolvenčního rejstříku, které jsou veřejnými evidencemi, se oprávnění žadatele ani jeho totožnost neprověřuje 
- v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu, výpisu bodového hodnocení osoby a podání žádosti k provedení úkonu k datovým schránkám je ověřováno oprávnění a totožnost žadatele
- je-li žadatelem o výpis z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu zplnomocněný zástupce, musí předložit úředně ověřenou plnou moc

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

kancelář B013 - oddělení místních poplatků - přízemí
pouze výpisy z rejstříku trestů

kancelář A004 - A007 - oddělení matriky - přízemí
pouze výpisy z rejstříku trestů

kancelář A105 - oddělení živnostenský úřad - 1. patro
všechny služby

Úřední hodiny pracovišť:
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. po telefonické objednávce
středa 8.00 - 17.00 hod
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod. 
pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Průkaz totožnosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

- podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů (jak pro fyzickou, tak pro právnickou osobu): 100 Kč
- podání žádosti o zřízení datové schránky – zdarma
- opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce: 200 Kč
- provedení autorizované konverze dokumentů do listinné i elektronické podoby: 30 Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny
- ostatní výpisy a výstupy: 50 Kč za každou i započatou stránku 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Výpisy z informačních systémů veřejné správy jsou vydány na počkání.

Rejstřík trestů
- výpis je vydán na počkání, avšak může nastat výjimka, kdy žádost není možno vyřídit elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů v Praze.
- výpis nelze vyřídit elektronicky např. u cizinců, kterým nebylo přiděleno rodné číslo

Datové schránky
- po sepsání a odeslání žádosti prostřednictvím Czech POINT obdrží žadatel jedno vyhotovení žádosti a potvrzení o zřízení datové schránky. Datová schránka bude zřízena do tří dnů, přístupové údaje k datové schránce obdrží žadatel od Ministerstva vnitra poštou nebo na email.

Autorizovaná konverze
- provede se na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- vyhláška č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Webové stránky Czech POINT: www.czechpoint.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad
Kontaktní osoba: 
Petr Kodys
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
19. 3. 2020