Zřízení věcného břemene, služebnosti

V jakém případě ve věci jednat: 

Majetkoprávní dořešení umístění inženýrských sítí a sjezdů na pozemcích v majetku města.

Charakteristika úkonu: 

Podání žádosti o zřízení věcného břemene, služebnosti a doložení geometrického plánu včetně výkazu výměr.

Výsledek úkonu: 

Po projednání v orgánech města uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti.

Kdy věc řešit: 

Ve lhůtě stanovené smlouvou o výpůjčce pozemku uzavřené pro účely umístění inženýrských sítí a vybudovaní sjezdů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Nelze.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Geometrický plán, výkaz výměr, protokol odboru komunálních služeb.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Poštou prostřednictvím podatelny nebo osobně na Magistrátu města Havířova, 5. patro, ekonomický odbor, oddělení správy majetku.

Opravné prostředky: 

Nejsou.

Časté dotazy: 

Lhůta pro vyřízení žádosti se stanoví dle jednání Rady města Havířova.

Sankce: 

Nejsou.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Parcelní číslo pozemku, geometrický plán, inženýrské sítě, sjezd, návrh na vklad, smlouva o zřízení věcného břemene, služebnosti.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Smlouva o zřízení věcného břemene, služebnosti.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

ekonomický odbor, oddělení správy majetku.

Kontaktní osoba: 

J. Moldrzyková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
25. 5. 2022