Stanovisko samosprávy statutárního města Havířova jako správce majetku ke stavebním záměrům stavebníka na území města, souhlas se stavbou dle stavebního zákona.

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě záměru realizovat stavbu, kterou dojde k dotčení majetku města.

Charakteristika úkonu: 

Stanovisko samosprávy se stanovením podmínek stavebníkovi ze strany města pro navrhovanou stavbu.

Výsledek úkonu: 

Vydání stanoviska samosprávy, uzavření majetkoprávní smlouvy pro účely realizace stavby na pozemku ve vlastnictví města, vydání souhlasu města se stavbou dle stavebního zákona.

Kdy věc řešit: 

V případě záměru realizovat stavbu, kterou dojde k dotčení majetku města, před podáním žádosti o vydání povolení stavebního / vodoprávního úřadu.    

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

vyplněná žádost – formulář

plná moc v případě, že žadatel není stavebníkem

kopie výpisu z obchodního rejstříku

koordinační situační výkres stavby

technická a průvodní zpráva A+B

výkresy specifikující předmět dotčení majetku města

vyjádření správců majetku města, dotčeného navrhovaného stavbou

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

vyplněná žádost – formulář

plná moc v případě, že žadatel není stavebníkem

kopie výpisu z obchodního rejstříku

koordinační situační výkres stavby

technická a průvodní zpráva A+B

výkresy specifikující předmět dotčení majetku města

vyjádření správců majetku města, dotčeného navrhovaného stavbou

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podáním elektronické žádosti včetně doložení příslušných dokladů
na Magistrát města Havířova, ekonomický odbor, oddělení správy majetku:

1. do datové schránky MMH, identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn

2. emailem na podatelnu MMH: posta@havirov-city.cz

3. emailem: grundelova.veronika@havirov-city.cz, nebo hronec.irena@havirov-city.cz

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním písemné žádosti včetně doložení příslušných dokladů,
na Magistrát města Havířova, ekonomický odbor, oddělení správy majetku:

1. poštou na podatelnu MMH,

2. osobně na podatelnu MMH,

3. osobně Ing. Veronice Gřundělové nebo Ing. Ireně Hronec na oddělení správy majetku, 5. patro, kancelář B-503.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Stavba, pozemek, parcela, vlastník, rozsah a předmět stavby, předmět dotčení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Ekonomický odbor, oddělení správy majetku

Kontaktní osoba: 

Ing. Veronika Gřundělová, Ing. Irena Hronec

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
3. 6. 2022