Poplatek ze psů

V jakém případě ve věci jednat: 

Vznik, změna, zánik poplatkové povinnosti.

Charakteristika úkonu: 

Přihlášení, změna v údajích, odhlášení.

Výsledek úkonu: 

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města Havířova trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Kdy věc řešit: 

Před zavedením psa do evidence je nutno psa řádně očipovat, poté je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku ze psů do 15 dnů ode dne nabytí psa. Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je ze zákona o místních poplatcích nebo podle obecně závazné vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat veřejnými listinami nebo jinými listinnými důkazy. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Tuto skutečnost musí oznámit držitel do 30 dnů správci poplatku a doložit řádným dokladem (potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem, doklad o změně trvalého pobytu nebo prohlášení).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Přiznání k poplatku nebo odhlášení psa. Je možné  použít tiskopis v sekci dokumenty nebo volným textem vypsat ohlašované údaje. 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Přiznání k poplatku nebo odhlášení psa. Požadované údaje zapíše držitel psa do tiskopisu, který obdrží u pracovníka správce poplatku.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

balintova.renata@havirov-city.cz

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Odbor organizační, oddělení správy poplatků, přízemí, číslo kanceláře B-012, odborný referent oddělení Bálintová Renata, tel. 596 803 208.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Poplatek se platí:
1 200 Kč za prvního psa a 1 800 Kč za druhého a každého dalšího psa drženého v bytové zástavbě. Za prvního psa drženého v rodinném domě 300 Kč a 450 Kč za druhého a každého dalšího psa. Je-li držitelem psa osoba starší 65 let, 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku, vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Poplatek se platí:
1) bezhotovostně na účet České spořitelny, a.s., číslo účtu 19-1721604319/0800, VS přidělen referentkou při ohlašovací povinnosti, nepoužívejte rodné číslo.
2) bezhotovostně prostřednictvím SIPO (spojové číslo SIPO lze nahlásit telefonicky či e-mailem, případně osobně na oddělení správy poplatků).
3) v pokladně Magistrátu města Havířova s vystaveným dokladem, který obdržíte v kanceláři č. B012.
 

Opravné prostředky: 

Poplatník se může proti vydanému platebnímu výměru odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení písemným podáním ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Sankce: 

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Místní daně a poplatky.

Klíčová slova: 

Poplatek, místní poplatek, pes, držitel psa, chovatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2023

Konec platnosti popisu úkonu: 

31.12.2023

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

V agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Oddělení správy poplatků.

Kontaktní osoba: 

Renata Bálintová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022
Popis byl naposledy aktualizován: 
14. 12. 2022
Datum konce platnosti popisu: 
31. 12. 2023