Poplatek ze psů

Základní informace k životní situaci: 

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášena nebo má sídlo ve městě Havířov. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Poplatník nebo jeho zástupce (ze zákona či plné moci).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Před zavedením psa do evidence je nutno psa řádně očipovat, poté je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku ze psů do 30 dnů ode dne nabytí psa. Povinnost oznámit nabytí psa má i držitel, který je ze zákona o místních poplatcích nebo podle obecně závazné vyhlášky osvobozen. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Tuto skutečnost je povinen oznámit a doložit  držitel do 30 dnů správci poplatku.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Splněním oznamovací povinnosti - postup podle předcházejícího bodu.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov - Město, PSČ 736 01.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor organizační, oddělení správy poplatků, přízemí, číslo kanceláře B-012, odborný referent oddělení Bálintová Renata, tel. 596 803 208, balintova.renata@havirov-city.cz
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Průkaz totožnosti (pro kontrolu místa příhlášení), výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. Průkaz ZTP nebo ZTP/P, rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícícho sociální služby. V případě převzetí psa z Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata, ul. Stará 1473/20, Havířov – Prostřední Suchá, smlouvu o předání zvířete.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Přiznání k poplatku ze psů.
Odhlášení psa z evidence.
K dispozici v sekci "Přílohy", dále na oddělení správy poplatků a na informacích.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

1 200 Kč za prvního psa a 1 800 Kč za druhého a každého dalšího psa drženého v bytové zástavbě. Za prvního psa drženého v rodinném domě 300 Kč a 450 Kč za druhého a každého dalšího psa. Je-li držitelem psa poplatník starší 65 let, platí  200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa.
Poplatek je splatný do 31. března. Vznikne-li poplatková povinnost po domto datu, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Poplatek se platí:
1) bezhotovostně na účet České spořitelny, a.s., číslo účtu 19-1721604319/0800, VS přidělen referentkou při ohlašovací povinnosti.
2) bezhotovostně prostřednictvím SIPO (spojové číslo SIPO lze nahlásit telefonicky či e-mailem, případně osobně na oddělení správy poplatků)
3) v pokladně Magistrátu města Havířova s vystaveným dokladem, který obdržíte v kanceláři č. B012.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá,  osoba , která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícícho sociální služby,
b) osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek  pro zvířata,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
e)  osoba, která má v držení psa z Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata, ul. Stará 1473/20, Havířov – Prostřední Suchá, osvobození od poplatku se poskytuje na dobu 1 roku od převzetí psa do opatrování.

Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Zaevidování poplatníka do evidence a jeho odhlášení se provádí bezodkladně při osobním jednání s poplatníkem. Písemná podání se vyřizují do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 2/2020, o místním poplatku ze psů.

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, č.j. 4/2020
Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 8/2019, k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Poplatník se může proti vydanému platebnímu výměru odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení písemným podáním ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Poplatky nezaplacené včas nebo v nesprávné výši lze zvýšit až na trojnásobek. Za nesplnění povinnosti nepěněžitého charakteru lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč.

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

Pokud se rozhodnete převzít psa z Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata, ul. Stará 1473/20, Havířov – Prostřední Suchá, informace Vám poskytne Dagmar Poláková, tel. 596 412 412, utulek@utulekhavirov.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor organizační, oddělení správy poplatků.
Kontaktní osoba: 
Renata Bálintová, odborný referent oddělení správy poplatků tel. 596 803 208, balintova.renata@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 1. 2021